Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2015

Μπαλάκι οι καθαρίστριες. Μετατάσσονται ως γραμματείς στα Δικαστήρια


Με ένα μαγικό τρόπο η κυβέρνηση παίρνει τις καθαρίστριες του υπουργείου Οικονομικών και άλλων δημόσιων φορέων και τις αναβαθμίζει σε γραμματείς στα Δικαστήρια, ενώ από μερικής απασχόλησης αναβαθμίζει τη θέση τους σε πλήρους. Ερώτηση για το θέμα καταθέτει το Ποτάμι

Με απόφαση που δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου η κυβέρνηση βρίσκει έναν "τσαπατσούλικο" τρόπο να τακτοποιήσει τις καθαρίστριες που επαναπροσλήφθηκαν το τελευταίο διάστημα. Σύμφωνα με το ΦΕΚ, οι καθαρίστριες του υπουργείου Οικονομικών που εργάζονταν με καθεστώς μερικής απασχόλησης και σε θέση υποχρεωτικής εκπαίδευσης καθαριστριών, αναβαθμίστηκαν σε εργαζόμενους ΠΕ (Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης) και πλήρους απασχόλησης σε θέσει γραμματέων στα Δικαστήρια.

Οι θέσεις όπως αναφέρει το ΦΕΚ είναι προσωποπαγείς και θα καταργηθούν αυτοδίκαια μόλις αποχωρήσει κάποια από τις εργαζόμενες από την υπηρεσία. Στο τέλος το έγγραφο τονίζει πως οι υπάλληλοι μεταφέρονται - μετατάσσονται με τον ίδιο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα, πλην των υπαλλήλων που βάσει προσωρινής διαταγής ή απόφασης ασφαλιστικών μέτρων ή δικαστικής απόφασης ή κατόπιν προσωρινής τοποθέτησης, παρείχαν ή παρέχουν υπηρεσίες, οι οποίοι μεταφέρονται - μετατάσσονται με τον ίδιο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης.

Δείτε την απόφαση όπως αναρτήθηκε στο ΦΕΚ
 
Ερώτηση στη βουλή από το Ποτάμι

Το θέμα επισημαίνει και ο βουλευτής του Ποταμιού Κωνσταντίνος Μπαργιώτας ο οποίος υπέβαλε ερώτηση προς τους εμπλεκόμενους υπουργούς Δικαιοσύνης, Εσωτερικών και Οικονομικών, σχετικά με υπουργική τους απόφαση που μετατάσσει καθαρίστριες που εργάζονταν σε δημόσιες υπηρεσίες και είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα στα Δικαστήρια. Όπως σημειώνει ο κ. Μπαργιώτας, το ζήτημα γίνεται ακόμη πιο περίπλοκο καθώς εκτός από τη μετατάξη παρατηρείται και "προαγωγή" ή "αναβάθμισή" ορισμένων εκ των εργαζομένων, αφού από μερικής απασχόλησης του κλάδου ΥΕ Καθαριστριών στον τομέα των υπαλλήλων των δικαστηρίων της χώρας σε μόνιμες, προσωποπαγείς θέσεις πλήρους απασχόλησης

Στην ερώτηση ο κ. Μπαργιώτας σημειώνει, μεταξύ άλλων, ότι πέραν της μετάταξης με υπουργική απόφαση υπαλλήλων ΙΔΑΧ μερικής απασχόλησης του κλάδου ΥΕ Καθαριστριών στον τομέα των υπαλλήλων των δικαστηρίων της χώρας σε μόνιμες, προσωποπαγείς θέσεις πλήρους απασχόλησης, υπήρξε και μεταβολή της εργασιακής σχέσης τους, με περιπτώσεις «προαγωγής» και «αναβάθμισής» τους. Επιπλέον, επισημαίνει ότι σύμφωνα με το Σύνταγμα (άρθρο 92) και τον Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (ν. 2812/2000), οι γραμματείες των δικαστηρίων και εισαγγελιών οργανώνονται και στελεχώνονται από δικαστικούς υπαλλήλους, οι οποίοι αποτελούν ειδική κατηγορία που περιβάλλονται από εγγυήσεις ως προς την εν γένει υπηρεσιακή τους κατάσταση, μεταξύ των οποίων η μονιμότητα. Επίσης, για οποιαδήποτε εν γένει μετακίνηση υπαλλήλου στα δικαστήρια, απαιτείται σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, στο οποίο ανήκει η κρίση αν ο υπάλληλος διαθέτει τα προσόντα, για να ανταποκριθεί επιτυχώς στα συγκεκριμένα καθήκοντα.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: α) τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,

β) τον Υπουργό Οικονομικών

και γ) τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΘΕΜΑ: Μετατάξεις υπαλλήλων που τελούν σε διαθεσιμότητα στα Δικαστήρια

Σύμφωνα με το ν. 4325/2015, δόθηκε η δυνατότητα σε υπαλλήλους που είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα, να ενταχθούν στο σύστημα «μετατάξεως – μεταφοράς προσωπικού» στις «υπηρεσίες του Δημοσίου». Στο πλαίσιο αυτό, εγκρίθηκε με Υπουργική Απόφαση η μετάταξη ορισμένων υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) μερικής απασχόλησης του κλάδου ΥΕ Καθαριστριών στον τομέα των υπαλλήλων των δικαστηρίων της χώρας (Β΄2305/2015) σε μόνιμες, προσωποπαγείς θέσεις πλήρους απασχόλησης.

Άξιον απορίας είναι το γεγονός ότι εκτός της μεταβολής της εργασιακής σχέσης των εν λόγω υπαλλήλων υπήρξαν και περιπτώσεις «προαγωγής» τους και «αναβάθμισης» της κατηγορίας και του κλάδου τους (από Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Καθαριστριών σε Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γραμματέων).

Σύμφωνα με το Σύνταγμα (άρθρο 92) και τον Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (ν. 2812/2000), οι γραμματείες των δικαστηρίων και εισαγγελιών οργανώνονται και στελεχώνονται από δικαστικούς υπαλλήλους οι οποίοι αποτελούν ειδική κατηγορία που περιβάλλονται από εγγυήσεις ως προς την εν γένει υπηρεσιακή τους κατάσταση μεταξύ των οποίων η μονιμότητα.

Επίσης, για οποιαδήποτε εν γένει μετακίνηση υπαλλήλου στα δικαστήρια, απαιτείται σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, στο οποίο ανήκει, η κρίση αν ο υπάλληλος διαθέτει τα προσόντα για να ανταποκριθεί επιτυχώς στα συγκεκριμένα καθήκοντα.

Σε αντίστοιχη περίπτωση και κατόπιν προσφυγής, με την υπ' αριθμ. 3178/2014 Απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, ακυρώθηκε η ΔΙΠΙΔ/Β.1.1/17/οικ.15302/28.5.2013 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (φ. Γ΄ 601/14.6.2013), κατά το μέρος που με την απόφαση αυτή, ορισμένοι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μετατάχθηκαν στα (πολιτικά-ποινικά) δικαστήρια. Με την τότε κατατεθείσα αίτηση ακύρωσης υποστηρίχθηκε ότι είναι αντισυνταγματική και παράνομη η μετάταξη σε μόνιμες θέσεις δικαστικών υπαλλήλων, υπαλλήλων ΙΔΑΧ από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα καθώς επιχειρείται παραβίαση της διάκρισης των εξουσιών με παρέμβαση της εκτελεστικής στη δικαστική εξουσία.

Με βάση τα παραπάνω ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1. Είναι σύννομη η υπ' αριθμ. 7162 οικ. (Β' 2305/2015) Υπουργική Απόφαση με την υπ' αριθμ. 3178/2014 Απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας στην έκδοση της βάση της οποίας ακυρώθηκαν αντίστοιχες μετατάξεις υπαλλήλων στα δικαστήρια της χώρας;

2. Βάσει ποιου σκεπτικού και τεκμηρίωσης τα αρμόδια Δικαστικά Υπηρεσιακά Συμβούλια ενέκριναν τη μετάταξη υπαλλήλων σε ανώτερη κατηγορία εκπαίδευσης και διαφορετικό κλάδο από αυτόν που κατείχαν στον φορέα προέλευσης τους;

3. Σε ποιο ακριβώς σημείο του ν. 2812/2000 (Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων) προβλέπεται η δυνατότητα μετάταξης υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Μερικής Απασχόλησης σε καθεστώς μόνιμης και πλήρους απασχόλησης;

Ο ερωτών βουλευτής

Κωνσταντίνος Μπαργιώτας – Λάρισας

http://news247.gr/eidiseis/oikonomia/ergasia/mpalaki-oi-katharistries-h-kyvernhsh-tis-paei-se-thesh-grammatea-sta-dikasthria.3744244.html 

Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2015

Όλες οι αυξήσεις στα όρια ηλικίας έως το 2022 – Τι προβλέπει η Υπουργική Απόφαση Κατρούγκαλου (αναλυτικοί πίνακες)Την Υπουργική Απόφαση με την οποία αυξάνονται σταδιακά το όρια ηλικίας συνταξιοδότησης μέχρι την 1.1.2022, σύμφωνα με τους πίνακες της περίπτωσης 6, της υποπαραγράφου Ε3, της παραγράφου Ε, του άρθρου 2 του ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94, Α΄)», εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας. Σύμφωνα με την απόφαση την οποία υπογράφει ο υπουργός Γιώργος Κατρούγκαλος το όρια ηλικίας συνταξιοδότησης αυξάνονται έως το 2022 στα 62 χρόνια με 40 έτη προϋπηρεσίας και στα 67 με 35.
Με την απόφαση καταργούνται, στην ουσία, όλες οι πρόωρες συνταξιοδοτήσεις στο Δημόσιο, τις ΔΕΚΟ ακόμη και στο ΙΚΑ (πλην των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων). Η μετάβαση στα νέα αυξημένα όρια ηλικίας γίνεται σταδιακά και θα ολοκληρωθεί σε έξι χρόνια (μέχρι το 2022).
Μετά από αυτή την απόφαση που ισοδυναμεί με την κατάργηση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων η κυβέρνηση θα προχωρήσει εντός του Νοεμβρίου στην αλλαγή της δομής του ασφαλιστικού συστήματος και στο νέο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων που αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντικές μειώσεις.

Οι περικοπές συντάξεων θεωρούνται αναπόφευκτες, αλλά η κυβέρνηση επιδιώκει να μην θιγούν συντάξεις μέχρι τα 1000 ευρώ το μήνα.

Παράλληλα στο άρθρο 4 της ΥΑ ορίζεται ότι «θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα μέχρι την έναρξη ισχύος του ν.4336/2015, ήτοι μέχρι και 18.8.2015, στους Οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, λόγω συμπλήρωσης των προϋποθέσεων του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης και ορίου ηλικίας, όπου αυτό προβλέπεται, δεν θίγονται και δύνανται να ασκηθούν οποτεδήποτε».

oria_26.10_1

oria_26.10_2

http://www.aftodioikisi.gr/proto-thema/oles-oi-afxiseis-sta-oria-ilikias-eos-to-2022-ti-provlepei-i-ipourgiki-apofasi-katrougkalou-analitikoi-pinakes

Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2015

«Ανέκρουσε πρύμναν» το ΥΠ.ΕΣ. για την Καθαριότητα στους Δήμους


 
Ορθή... επανάληψη εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μετά το σάλο που ξεσήκωσε στις τάξεις των εργαζομένων στις Υπηρεσίες Καθαριότητας των Δήμων και όχι μόνο..., η αναφορά του πως, ένα από τα ζητήματα που συζητήθηκαν μεταξύ του Υπουργού ΕΣ.Δ.Α., Παναγιώτη Κουρουμπλή και του Κύπριου ομολόγου του, Σωκράτη Χάσικου, κατά τη συνάντηση του Σαββάτου, «ήταν και εκείνο των συμβάσεων με τους ιδιώτες (όπως επί παραδείγματι στον τομέα της καθαριότητας), όπου η Κυπριακή Δημοκρατία κατάφερε να πετύχει καλύτερους και πιο συμφέροντες οικονομικούς όρους για το Κράτος και όπου η ανταλλαγή εμπειριών θα είναι εξαιρετικά ωφέλιμη για την Ελληνική πλευρά», όπως αυτολεξεί αναφερόταν στο αρχικό δελτίο Τύπου του Υπουργείου, θέμα που ανέδειξε, άμεσα, το epoli.gr.
Στην... ορθή επανάληψη, απουσιάζουν οι λέξεις «ιδιώτες», «τομέας καθαριότητας», οι «καλύτεροι οικονομικοί όροι» αντικαταστάθηκαν από το «καλύτερους όρους διαπραγμάτευσης» και προστέθηκε το «διαπραγμάτευση με υπάρχοντες παρόχους»...
«Ένα άλλο θέμα που τέθηκε κατά την συζήτηση, ήταν οι συμβάσεις που υπέγραψε η Κυπριακή Δημοκρατία την προηγούμενη 5ετία πετυχαίνοντας καλύτερους όρους επαναδιαπραγμάτευσης προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος, κάτι που μπορεί να χρησιμεύσει ως εμπειρία για την ελληνική πλευρά σε ο,τι αφορά την διαπραγμάτευση με υπάρχοντες παρόχους για επίτευξη επωφελέστερων για το δημόσιο συμφωνιών, που επίσης ήδη υπάρχουν», τονίζει, συγκεκριμένα, επί το... ορθόν το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.

Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2015

ΠΟΕ – ΟΤΑ: Έρχονται καταλήψεις σε όλα τα δημαρχεία στις 4 ΝοεμβρίουΣε καταλήψεις όλων των δημαρχείων της χώρας καλεί η ΠΟΕ – ΟΤΑ τους δημοτικούς υπαλλήλους την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, από τις 10:00 έως τις 13:00, ως μια πρώτη αντίδραση ενάντια στα μέτρα του τρίτου μνημονίου.

Συγκεκριμένα, η 4η Νοεμβρίου έχει χαρακτηριστική με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕ – ΟΤΑ Πανελλαδική Ημέρα Κατάληψης όλων των Δημαρχείων, αλλά και άλλων υπηρεσιών των ΟΤΑ (Γκαράζ, Κ.Α.Π.Η., Παιδικοί Σταθμοί κ.λπ).

Στόχος, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, είναι να ενημερωθούν αναλυτικά για τα νέα μέτρα οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση μέσα από γενικές συνελεύσεις, συγκεντρώσεις κλπ και να προετοιμαστεί με τον καλύτερο τρόπο η συμμετοχή σε κάθε μορφής κινητοποιήσεις.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΟΕ – ΟΤΑ:

«Ο αγώνας ΟΛΩΝ των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση κατά των νέων αντιλαϊκών μέτρων του 3ου Μνημονίου που στοχεύουν, μεταξύ άλλων, στην περαιτέρω μείωση των αποδοχών, την διάλυση της Κοινωνικής Ασφάλισης, την περικοπή των συντάξεων, στη πλήρη ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. και την φοροεπιδρομή… ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ!!!

Η ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. έχει χαρακτηριστεί ως Πανελλαδική Ημέρα Κατάληψης ΟΛΩΝ των Δημαρχείων, αλλά και άλλων υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. (Γκαράζ, Κ.Α.Π.Η., Παιδικοί Σταθμοί κ.λπ.), από τις 10.00 το πρωί έως τη 1.00 το μεσημέρι. Στόχος, να ενημερωθούν αναλυτικά για τα νέα μέτρα οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση μέσα από Γενικές Συνελεύσεις, Συγκεντρώσεις κ.λπ. και να προετοιμαστεί με τον καλύτερο τρόπο η αντίδρασή μας και η συμμετοχή στις κάθε μορφής κινητοποιήσεις. Επίσης, στόχος είναι να ενημερωθούν και να κινητοποιηθούν οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι και κάθε άλλη κοινωνική ομάδα που πλήττεται από την πολιτική των μνημονίων για να δημιουργηθεί κοινό μέτωπο και σε τοπικό επίπεδο.

Η επιτυχία των παρεμβάσεων μας για το επόμενο χρονικό διάστημα είναι υπόθεση ΟΛΩΝ μας και χρειάζεται τη μαζική μας ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ.

Η σκληρή λιτότητα είναι ΑΚΟΜΗ εδώ… Γενικεύεται, επεκτείνεται ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ. Ο Αγώνας συνεχίζεται με μεγαλύτερη ένταση και οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση θα βρεθούν στην πρώτη γραμμή με αρχή την μαζική συμμετοχή τους στην 24ΩΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ την ΠΕΜΠΤΗ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015».

http://www.aftodioikisi.gr/dimoi/poe-ota-erxontai-katalipseis-se-ola-ta-dimarxeia-stis-4-noemvriou 

Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2015

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ του ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Λίγες ημέρες μετά το μήνυμα που στείλαμε στην κυβέρνηση με την προειδοποιητική μηχανοκίνητη κινητοποίηση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. έξω από το Υπουργείο Εργασίας για την υπεράσπιση των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (Β.Α.Ε.) των εργαζομένων που απασχολούνται στις Υπηρεσίες Καθαριότητας των Δήμων και όχι μόνο, το Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. συνεδρίασε την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2015 προκειμένου να εκτιμήσει και να λάβει αποφάσεις για την αντίδραση των εργαζομένων στα νέα σκληρά, νεοφιλελεύθερα και αντικοινωνικά μέτρα που φέρνει η υπογραφή του 3ου Μνημονίου.

Η προειδοποιητική κινητοποίηση ήταν ένα μικρό δείγμα των διαθέσεων του κλάδου για τον αγώνα που ενωτικά ετοιμάζεται να δώσει το επόμενο χρονικό διάστημα ενάντια στους εφαρμοστικούς Νόμους που θα έρθουν προς ψήφιση στη Βουλή και θα αποτελέσουν τη «χαριστική βολή» σε όσα εργασιακά δικαιώματα καταφέραμε να διασώσουμε από την αντεργατική λαίλαπα των δύο προηγούμενων μνημονίων.

Επιχειρείται η κατάργηση κάθε έννοιας αξιοπρεπούς αμοιβής για την εργασία και την ανθρώπινη διαβίωση και η αντικατάσταση της Κοινωνικής Ασφάλισης με το ποιο συντηρητικό-νεοφιλελεύθερο μοντέλο ασφάλισης, που μόνο θα πληρώνεις και ποτέ δεν θα παίρνεις.

Το επόμενο χρονικό διάστημα η νέα καταιγίδα μνημονιακών μέτρων που θα φέρει για ψήφιση η συγκυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ., θα πρέπει για μια ακόμη φορά να μας βρει ενωμένους και αποφασιστικούς να διεκδικήσουμε… το αυτονόητο. Τη δουλειά μας, τον μισθό μας, την σύνταξή μας, την υγειονομική μας περίθαλψη, το μέλλον των παιδιών μας… την ίδια τη ζωή μας!!!

Η «Επιτροπή Σοφών» (όταν οι πολιτικοί δημιουργούν επιτροπές δήθεν σοφών, κακές θα είναι οι εξελίξεις) με το πόρισμά της προαναγγέλλει το τέλος της Κοινωνικής Ασφάλισης και τη δημιουργία ενός νέου ασφαλιστικού οικοδομήματος, κεφαλαιοποιητικού χαρακτήρα κατά τα πρότυπα των Ιδιωτικών Ασφαλιστικών Εταιρειών. Το ποσοστό αναπλήρωσης προτείνεται στο 55%, ενώ τα δε εισοδηματικά κριτήρια εάν δεν μπουν σήμερα περιμένουν «στη γωνία» να εφαρμοστούν, αφού με 27% ανεργία κανένα ασφαλιστικό σύστημα δεν επιβιώνει, ενώ η αναδιανεμητική φιλοσοφία του νέου συστήματος θα σε αναγκάζει σε περισσότερα χρόνια εργασίας.

Το νέο μισθολόγιο που θα εφαρμοστεί από την 1-1-2016 προβλέπει νέες μειώσεις μισθών σε ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ και πάγωμα της μισθολογικής εξέλιξης , ενώ θα συνδυαστεί με ένα νέο σύστημα αξιολόγησης που θα συνδεθεί με το ύψος των αποδοχών, γεγονός που θα οδηγήσει έμμεσα σε νέα μείωση μισθών μιας και αναφερόμαστε σε «Μνημονιακή Μεταρρύθμιση»!!!

Ταυτόχρονα, η πλήρης απαγόρευση προσλήψεων στους Ο.Τ.Α. και ειδικά στις Κοινωνικές, Προνοιακές και Ανταποδοτικές Υπηρεσίες έχει οδηγήσει σε ένα «τσουνάμι» ιδιωτικοποιήσεων σε όλη τη χώρα που μόνο τυχαίο δεν είναι!!! Σε συνδυασμό και με την ενέργεια της κυβέρνησης να περάσει διάταξη στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα όπου σε όποια «Σύμβαση Παραχώρησης» γίνεται σε ιδιώτες (π.χ. λιμάνι-Cosco, Ελληνικό, ΟΛΠ, Αεροδρόμια κ.λπ.) δεν θα υποχρεούνται στην καταβολή των Δημοτικών Τελών, γίνεται ξεκάθαρο πως βούληση της κυβέρνησης δεν είναι ο Δημόσιος και Κοινωνικός χαρακτήρας των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. ούτε η οικονομική βιωσιμότητά τους!!! Πρώτος στόχος είναι η ελάφρυνση των ιδιωτών από περαιτέρω οικονομικά βάρη, όπως θεωρούν τα ανταποδοτικά τέλη των Δήμων, αλλά και η εκχώρηση των υπηρεσιών καθαριότητας σε εργολάβους.

Υπό αυτές τις συνθήκες το Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. αποφάσισε:

• Καλεί τους εργαζόμενους στους Δήμους όλης της χώρας χωρίς απογοήτευση και με συνέπεια στους αγώνες των πέντε (5) προηγούμενων ετών να ενημερωθούν, να οργανωθούν και να συμμετέχουν σε κάθε δράση των Συλλόγων τους προκειμένου για μια ακόμη φορά να αγωνιστούμε αποφασιστικά και μαζικά ενάντια στην εξαθλίωση που μας «σερβίρουν».

• Την μαζική συμμετοχή στην 24ΩΡΗ Πανελλαδική Απεργία την ΠΕΜΠΤΗ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 και πάντα σε συντονισμό με την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και τις άλλες Δευτεροβάθμιες Ομοσπονδίες του Δημοσίου. Η ημερομηνία της Πανελλαδικής Απεργίας θα επανακαθοριστεί εάν κριθεί αναγκαίο με βάση τις συνθήκες (ημερομηνίας ψήφισης Νομοσχεδίων μισθολογίου, αξιολόγησης κ.λπ.).

• Την πραγματοποίηση Πανελλαδικής Σύσκεψης των Μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Συλλόγων-Μελών της Ομοσπονδίας, την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015, στις 10.00 το πρωί, στο Ξενοδοχείο «NOVOTEL ATHENES» στην Αθήνα (Μιχ. Βόδα 2-6).

• Τον χαρακτηρισμό της ΤΕΤΑΡΤΗΣ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ως Πανελλαδικής Ημέρας Συμβολικής
Κατάληψης ΟΛΩΝ των Δημαρχείων της χώρας (από τις 10.00 το πρωί έως τη 1.00 το μεσημέρι), προκειμένου ΟΛΟΙ οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση μέσα από Γενικές Συνελεύσεις, Συγκεντρώσεις κ.λπ. αφού ενημερωθούν αναλυτικά για τα νέα μέτρα να προετοιμαστεί με τον καλύτερο τρόπο η αντίδρασή μας και η συμμετοχή στις κάθε μορφής κινητοποιήσεις.

• Σε περίπτωση που προκύψει έστω και η υποψία πιθανότητα κατάργησης του ειδικού καθεστώτος των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (Β.Α.Ε.), εξουσιοδοτείται η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. να λάβει τις ενδεδειγμένες αποφάσεις στην κατεύθυνση κατάληψης όλων των Χ.Υ.Τ.Α. της χώρας αλλά και όλων των εργοταξίων σε κάθε Δήμο.

Για ακόμη μια φορά κάποιοι σχεδιάζουν χωρίς τους εργαζόμενους. Ο αγώνας κατά των μνημονίων και των πολιτικών λιτότητας συνεχίζεται και οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση θα βρεθούν στην πρώτη γραμμή και αυτού του αγώνα.

http://www.poeota.gr/anakoinoseis/1014-2015site.pdf 

Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2015

Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν επαναπρόσληψη 171 απολυμένων του ΟΑΕΔΤην επαναπρόσληψη των 171 υπαλλήλων του ΟΑΕΔ, που είχαν απολυθεί το 2009 ζητούν από τον υπουργό Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης Παναγιώτη Κουρουμπλή, 16 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
Στην ερώτηση που κατέθεσαν οι βουλευτές αναφέρουν ότι οι απολυμένοι αυτή έχουν δικαιωθεί με δικαστικές αποφάσεις γιατί κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Ακόμη επισημαίνουν ότι η πλειοψηφία τους είναι γυναίκες που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (μονογονεϊκές οικογένειες, σε κατάσταση εγκυμοσύνης ή λοχείας, πάσχουσες από ανίατες ασθένειες) και αντιμετωπίζοντας σοβαρά προβλήματα επιβίωσης.

Οι ερωτώντες βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είναι οι Χρήστος Καραγιαννίδης, Συμεών Μπαλλής, Αϊχαν καρά Γιουσούφ, Αννέτα Καββαδία, Σάκης Παπαδόπουλος, Δημήτρης Σεβαστάκης, Κώστας Μάρκας, Κώστας Μορφίδης, Δημήτρης Ρίζος, Χρήστος Σιμορέλης, Κατερίνα Ιγγλέζη, Χρυσούλα Κατσαβριά – Σιωροπούλου, Μουσταφά Μουσταφά, Στάθης Γιαννακίδης και Χουσεΐν Ζεϊμπέκ.

http://www.aftodioikisi.gr/ergasiaka-ypallilwn-ota/vouleftes-tou-siriza-zitoun-epanaproslipsi-171-apolimenon-tou-oaed 

Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2015

Καταλήψεις και κινητοποιήσεις ετοιμάζει η ΠΟΕ-ΟΤΑΤην πραγματοποίηση καταλήψεων σε όλα τα δημαρχεία και τους ΧΥΤΑ της χώρας την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, καθώς και να μπει λουκέτο στους δήμους την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου με 24ωρηπανελλαδική απεργία αποφάσισε το Συμβούλιο της ΠΟΕ – ΟΤΑ.

Για την προετοιμασία των κινητοποιήσεων καθώς και για την καταγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι υπάλληλοι στην τοπική αυτοδιοίκηση, έχει προγραμματιστεί για την προσεχή Παρασκευή, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, πανελλαδική σύσκεψη με τη συμμετοχή των μελών των διοικητικών συμβουλίων των συλλόγων – μελών της Ομοσπονδίας.

Ο κλάδος ζητεί να διατηρηθούν σε καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών οι υπάλληλοι στην καθαριότητα, ενώ εκφράζονται αντιρρήσεις και σε επικείμενες αλλαγές στο μισθολόγιο, την κινητικότητα και την αξιολόγηση.

http://www.aftodioikisi.gr/ergasiaka-ypallilwn-ota/katalipseis-kai-kinitopoiiseis-etoimazei-i-poe-ota 

Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2015

ΑΔΕΔΥ: Συλλαλητήριο και στάση εργασίας την Τετάρτη έξω από το Υπ.Εργασίας
Συλλαλητήριο έξω από το υπουργείο Εργασίας στη 1.00 το μεσημέρι και στάση εργασίας από τις 12.30 μέχρι τη λήξη του ωραρίου θα πραγματοποιήσει η ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου για τη σωτηρία του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων.

«Στις 12.10.2015 το ΔΣ του ΜΤΠΥ αποφάσισε να περικόψει κατά 50% το μέρισμα στους δικαιούχους του Ταμείου. Η απόφαση αυτή έρχεται μετά την κατάργηση της κράτησης 3% επί των προμηθειών του Δημοσίου υπέρ του Ταμείου από τη συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ (από 1.1.2015) και την κατάργηση της διάταξης του ν.4325/2015 από την παρούσα κυβέρνηση, διάταξη που έδινε τη δυνατότητα χρηματοδότησης του Ταμείου από το ΑΚΑΓΕ (Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών). Είναι φανερό ότι η κυβέρνηση αφήνει το Ταμείο να καταρρεύσει και θα χρησιμοποιήσει την “αδυναμία” του Ταμείου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, για να το κλείσει» αναφέρει η ΑΔΕΔΥ στην ανακοίνωσή της και τονίζει:

«Η υπεράσπιση του Ταμείου μας αφορά όλους. Οι εργαζόμενοι στηρίζουν με τις εισφορές που δίνουν το Ταμείο και οι συνταξιούχοι παίρνουν μέρισμα. Αν αλλάξει ο χαρακτήρας του αναδιανεμητικού συστήματος και επικρατήσει η λογική των επαγγελματικών ταμείων που προωθεί η τρόικα, ο χαρακτήρας της Κοινωνικής Ασφάλισης παύει να υπάρχει».

Το συλλαλητήριο διοργανώνεται σε συνεργασία με την Επιτροπή Σωτηρίας του ΜΤΠΥ, την Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων, τον Σύλλογο Εργαζομένων στο ΜΤΠΥ και την Ομοσπονδία Συλλόγων Υπουργείου Εργασίας.

http://www.aftodioikisi.gr/ergasiaka-ypallilwn-ota/adedi-sillalitirio-kai-stasi-ergasias-tin-tetarti-exo-apo-to-ip-ergasias 

Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2015

Απελευθέρωση προσλήψεων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες – Τι εξετάζει το ΥΠΕΣΔΑΤην απελευθέρωση των προσλήψεων σε δημόσιες επιχειρήσεις και φορείς που παρέχουν υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, εξετάζει η ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Πρόκειται για ένα ζήτημα που διερευνάται έντονα αυτήν την περίοδο στο υπουργικό επιτελείο.

Η απελευθέρωση των προσλήψεων θα αφορά σε πρώτο στάδιο Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, όπως είναι, για παράδειγμα οι πρώην ΔΕΚΟ, ο ΕΟΦ κ.α. Οι προσλήψεις θα γίνουν με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ). Θα υπάρξουν όμως συγκεκριμένοι περιορισμοί. Κάθε οργανισμός θα μπορεί με βάση τα έσοδα που εισπράττει, να προγραμματίζει μελλοντικές προσλήψεις του, με όριο συγκεκριμένο ποσοστό-πλαφόν, που θα συμφωνηθεί με το υπουργείο.

Προφανώς και μια τέτοια εξέλιξη, θα ανοίξει και το δρόμο για προσλήψεις σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα και στους ΟΤΑ, όπως η καθαριότητα.

http://www.aftodioikisi.gr/proto-thema/apeleftherosi-proslipseon-stis-antapodotikes-ipiresies-ti-exetazei-to-ipesda 

Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2015

Εγκύκλιος ΥΠΕΣ: Τι ισχύει για τις μετακινήσεις υπαλλήλων ΟΤΑΑπάντηση στην ΠΟΕ – ΟΤΑ για το θέμα της μετακίνησης υπαλλήλων από Δήμο σε Νομικά Πρόσωπα ή Ιδρύματα του ίδιου Δήμου έδωσε με εγκύκλιό του το υπουργείο Εσωτερικών.

Όπως τονίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4257/2014 (Α΄93), επιτρέπεται η μετακίνηση υπαλλήλων από Δήμο σε Νομικά Πρόσωπα ή Ιδρύματα του ίδιου Δήμου ή σε Σύνδεσμο που συμμετέχει ο Δήμος και αντίστροφα, καθώς και μεταξύ των φορέων αυτών και η διάθεσή τους για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών για δύο έτη, με δυνατότητα παράτασης δύο ετών.

Στο ρυθμιστικό πεδίο της διάταξης αυτής δεν περιλαμβάνονται οι υπάλληλοι οι οποίοι έχουν κριθεί από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο και κατέχουν θέση ευθύνης, καθώς ορίζεται σαφώς ότι αφορά υπαλλήλους και όχι προϊσταμένους.

Αναλυτικά, η εγκύκλιος ΕΔΩ.

http://www.aftodioikisi.gr/proto-thema/egkiklios-ipes-ti-isxiei-gia-tis-metakiniseis-ipallilon-ota 

Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2015

Αναβλήθηκε η δίκη των 397 καθαριστριών του υπουργείου ΟικονομικώνΑναβλήθηκε για τις 31 Μαΐου 2016, η δίκη των 397 καθαριστριών του υπουργείου Οικονομικών και των ΔΟΥ στον Άρειο Πάγο για την υπόθεση της επαναπρόσληψής τους. Όπως είναι γνωστό, οι καθαρίστριες έχουν ήδη τακτοποιηθεί με το «νόμο Κατρούγκαλου», αλλά εκκρεμεί...

η υπόθεση στον Άρειο Πάγο, καθώς το Δημόσιο δεν έχει παραιτηθεί, εμμένοντας στο ότι οι καθαρίστριες τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, δεν απολύθηκαν και ως εκ τούτου δεν έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν αναδρομικούς μισθούς και ειδικότερα το 25% των αποδοχών που δεν ελάμβαναν τους 20 μήνες της διαθεσιμότητάς τους.

Η αναβολή εκδίκασης της υπόθεσης δόθηκε μετά από παράσταση που φέρεται να έγινε από τον δικηγόρο των καθαριστριών στον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, Τρύφωνα Αλεξιάδη.

http://directnews.gr/greece/67970-areios-pagos-anavlhthhke-h-dikh-gia-thn-epanaproslhpsh-ton-katharistrion-tou-upoik.html

Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015

Σε τροχιά κινητοποιήσεων η ΑΔΕΔΥΣε σειρά δράσεων και κινητοποιήσεων θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα η ΑΔΕΔΥ, όπως αποφασίστηκε στη σύσκεψη των ομοσπονδιών-μελών της ΑΔΕΔΥ και των Σωματείων του Δημοσίου, που πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.

Η αρχή θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στη 1 το μεσημέρι, όποτε θα πραγματοποιηθεί, σε συνεργασία με την ΟΛΜΕ και τη ΔΟΕ, συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Παιδείας για το θέμα των κενών θέσεων στα σχολεία.

Επιπλέον, την ημέρα ψήφισης των προαπαιτούμενων μέτρων θα πραγματοποιηθεί συλλαλητήριο έξω από τη Βουλή, ενώ ξεκινάει προετοιμασία για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου για πανεργατική απεργία σε συνεργασία με όλα τα συνδικάτα, με στόχο την ακύρωση των μνημονιακών μέτρων.

http://www.aftodioikisi.gr/ergasiaka-ypallilwn-ota/se-troxia-kinitopoiiseon-i-adedi 

Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2015

Μονιμοποίηση ΙΔΑΧ: Τι έχει στο μυαλό του ο Βερναρδάκης για 40.000 υπαλλήλουςΤεχνικοί λόγοι έχουν διατηρήσει εκτός μονιμοποιήσης περίπου 40.000 υπαλλήλους με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ), που εργάζονται στη Δημόσια Διοίκηση. Μια πρώτη προσπάθεια είχε ξεκινήσει στις αρχές του έτους ο πρώην υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Γιώργος Κατρούγκαλος, προαναγγέλοντας και σχετική διάταξη στο νόμο που εισήγαγε για τον Εκδημοκρατισμό της Δημόσιας Διοίκησης. Αφαιρέθηκε, όμως, στο τέλος και παρέμεινε μόνο η δυνατότητα στους ΙΔΑΧ του δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των ΟΤΑ, να καταλάβουν μέσω κινητικότητας θέσεις μόνιμου προσωπικού, ομοίου κλάδου αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας.

Και τότε, ο πρώην υπουργός είχε πει ότι σε επόμενο νομοσχέδιο θα συμπεριληφθεί η πρόβλεψη για τη μονιμοποίηση όλων των ΙΔΑΧ, σε μια προσπάθεια ομογενοποίησης των εργασιακών σχέσεων στο δημόσιο, στην κατεύθυνηση της μόνιμης και ενιαίας εργασίας.

Αντίστοιχο σχέδιο επεξεργάζεται η σημερινή ηγεσία του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. «Το εξετάζουμε», απάντησε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Χριστόφορος Βερναρδάκης, μιλώντας πρόσφατα σε δημοσιογράφους. Αξίζει να σημειωθεί ότι εξέφρασε ταυτόχρονα τη διαφωνία του με την ύπαρξη διακριτών σχέσεων στο δημόσιο. Τα παραπάνω δείχνουν ότι σε δεύτερο χρόνο, υλοποιώντας αρχικά τη συμφωνία για τις αλλαγές στο δημόσιο, τηρώντας ταυτόχρονα τα χρονοδιαγράμματα, το ζήτημα της μονιμοποίησης των ΙΔΑΧ θα επανέλθει. Ωστόσο, ο μεγάλος «σκόπελος» που έχει να ξεπεράσει η σημερινή ηγεσία του υπουργείου, έχει νομικά χαρακτηριστικά.
Και αυτό γιατί η μονιμοποίηση των ΙΔΑΧ θα μπορούσε να θεωρηθεί μετατροπή σύμβασης και να προσκρούσει σε συνταγματικές διατάξεις. Αντιθέτως, μέσω της κινητικότητας ήταν (και προφανώς παραμένει) εφικτή η απόκτηση θέσης μόνιμου προσωπικού χωρίς νομικά κωλύματα, καθώς επικυρώνεται από το ΑΣΕΠ. Επομένως, η επαναφορά του θέματος θα απαιτήσει καλύτερη νομική στάθμιση.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι στη αρχική διάταξη δεν υπολογίζονταν να υπαχθούν: το ειδικό επιστημονικό προσωπικό (με εξαίρεση την περίπτωση μετακίνησης σε θέσεις υφιστάμενων κλάδων), οι νομικοί συνεργάτες και οι δικηγόροι που απασχολούνται στο Δημόσιο και εκείνοι των οποίων η σχέση εργασίας προσομοιάζει με εκείνη της έμμισθης εντολής, οι δημοσιογράφοι και το προσωπικό της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

http://www.aftodioikisi.gr/proto-thema/monimopoiisi-idax-ti-exei-sto-mialo-tou-o-vernardakis-gia-40-000-ipallilous

Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2015

Τα σενάρια για κόψιμο των βαρέων και ανθυγιεινών ξεσηκώνουν την ΠΟΕ-ΟΤΑ


Με «σκληρές πολύμορφες κινητοποιήσεις» προειδοποιεί η ΠΟΕ-ΟΤΑ, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα, εξετάζεται η κατάργηση των βαρέων και ανθυγιεινών για τους εργαζόμενους στην καθαριότητα των δήμων.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποφάσισε να πραγματοποιήσει προειδοποιητική παράσταση διαμαρτυρίας, με τα απορριμματοφόρα και τα πληρώματα τους, την προσεχή Τρίτη 13 Οκτωβρίου στις 11:00 το πρωί, έξω από το υπουργείο Εργασίας (Σταδίου 29).

«Κάποιοι αδυνατούν να αντιληφθούν τις καθημερινές συνθήκες εργασίας όσων εργάζονται στις υπηρεσίες καθαριότητας των Δήμων και σχεδιάζουν να τους συνταξιοδοτήσουν στα 67 έτη, όταν πολλοί από αυτούς αδυνατούν να φτάσουν ακόμα και το 60ο έτος της ηλικίας!!!», τονίζεται σε ανακοίνωση. Όπως εξηγεί η Ομοσπονδία, οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα εντάχθηκαν στη διάταξη του Ν.3660/2008 και πληρώνουν ακόμη και σήμερα αναδρομικά το επασφάλιστρο για την αναγνώριση των ετών εργασίας στο καθεστώς αυτό, ενώ συνεχίζουν να πληρώνουν και σήμερα αυξημένο επασφάλιστρο για την ένταξή τους στα βαρέα και ανθυγιεινά.

http://www.newsit.gr/ellada/Ta-senaria-gia-kopsimo-ton-vareon-kai-anthygieinon-ksesikonoyn-tin-POEOTA/436689 

Δεκτή από Κουρουμπλή η ΠΟΕ-ΟΤΑ – Πότε θα συναντηθούνΤην πρώτη τους συνάντηση, μετά τις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου, θα έχουν ο υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Παναγιώτης Κουρουμπλής και η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕ-ΟΤΑ.

Το ραντεβού προγραμματίστηκε για τη Δευτέρα, στις 20.00 το βράδυ. Τα θέματα που απασχολούν τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι χωρίς αμφιβολία πολλά και χρήζουν παρέμβασης.

http://www.aftodioikisi.gr/ergasiaka-ypallilwn-ota/dekti-apo-kouroumpli-i-poe-ota-pote-tha-sinantithoun

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. : "Σχέδιο εκχώρησης της καθαριότητας του Δ. Αθηναίων σε ιδιώτες"Από την πρώτη στιγμή ενημερώσαμε πως βρίσκεται σε εξέλιξη πανελλαδικά συντονισμένες προσπάθειες ιδιωτικοποίησης της αποκομιδής των απορριμμάτων.

Σε πολλούς Δήμους της χώρας «αιρετοί» δράττονται της ευκαιρίας προφασιζόμενοι ελλείψεις προσωπικού και μηχανολογικού εξοπλισμού να παραχωρήσουν σε ιδιώτες τις υπηρεσίες καθαριότητας.

Ανατρέχοντας στο πρόσφατο παρελθόν θα διαπιστώσουμε πως είναι οι ίδιοι αιρετοί που μεθόδευσαν την αποστελέχωση του προσωπικού καθαριότητας σε άλλες Υπηρεσίες, σε πολλές περιπτώσεις δε, ταυτόχρονα με την απαξίωση του υπάρχοντος μηχανολογικού εξοπλισμού.

Σύμφωνα με καταγγελίες των Συλλόγων Εργαζομένων του Τομέα Καθαριότητας του Δήμου της Αθήνας ήδη από το 2009 υπάρχει συντονισμένο και μεθοδευμένο σχέδιο για την εκχώρηση της καθαριότητας στους ιδιώτες!!!

Συνολικά από το 2009 έχουν δαπανηθεί 67.000.000 ευρώ και σήμερα δεν υπάρχει επαρκής μηχανολογικός και τροχαίος εξοπλισμός!!!

Καλούμε τη Διοίκηση του Δήμου Αθήνας να προβεί άμεσα στις προβλεπόμενες ενέργειες που θα εξασφαλίσουν από την μία τον εκσυγχρονισμό του τροχαίου υλικού του Δήμου Αθήνας και από την άλλη την ομαλή ροή των ανταλλακτικών προκειμένου η συντήρηση και η επισκευή των οχημάτων να πραγματοποιείται στο συνεργείο του Δήμου και όχι σε εξωτερικά συνεργεία!!! Κάτι τέτοιο θα διασφαλίσει τεράστια εξοικονόμηση χρημάτων.

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. θα σταθεί στο πλευρό των Σωματείων και των εργαζομένων της Καθαριότητας του Δήμου της Αθήνας προκειμένου και αυτή η προσπάθεια να πέσει στο κενό!!!

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2015
Αριθμ. Πρωτ.: 947

           Ο Πρόεδρος                             Ο Γεν. Γραμματέας

Θέμης Μπαλασόπουλος                   Βασίλης Πετρόπουλος
 

Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2015

Μονιμοποιούνται 40.000 υπάλληλοι αορίστου χρόνου στο Δημόσιο. ΕΝΩ ΤΑ STAGE ΣΤΟΝ ΚΑΔΟ ΤΩΝ ΑΧΡΗΣΤΩΝ!


Τη μετατροπή των 40.000 συμβασιούχων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σεμονίμους υπαλλήλους του δημοσίου θα περιλαμβάνει διάταξη που θα περιληφθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, στο σχέδιο νόμου για την αξιολόγηση το οποίο πρόκειται σύντομα να κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή από τον αναπληρωτή Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης Χριστόφορο Βερναρδάκη.

Η ένταξη των 40.000 συμβασιούχων αορίστου χρόνου ως τακτικό προσωπικό στο δημόσιο είχε συμπεριληφθεί σε ανάλογη διάταξη, πριν από μήνες, σε σχέδιο νόμου του πρώην Υπουργού Γιώργου Κατρούγκαλου, ωστόσο την τελευταία στιγμή απαλείφθηκε κατά την ψήφιση του σχεδίου νόμου.Κι αυτό γιατί τότε κρίθηκε ότι δεν είχαν επιλυθεί θέματα που τους  αφορούσαν όπως ο υπολογισμός του εφάπαξ το οποίο θα λάβουν  μετά την αποχώρησή τους,ως μόνιμοι υπάλληλοι, από το δημόσιο.

Το πρόβλημα φαίνεται πως επιλύθηκε και οι 40.000 συμβασιούχοι αορίστου χρόνου που υπηρετούν σήμερα στο στενό δημόσιο τομέα,σε ΟΤΑ και ΝΠΠΔ θα αποκτήσουν έως το τέλος του χρόνου την ιδιότητα του μονίμου υπαλλήλου. Η εργασιακή αυτή μετατροπή δεν προκαλεί, σύμφωνα με το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος καθώς οι υπάλληλοι αυτοί έχουν τα ίδια με τους μονίμους συναδέλφους τους μισθολογικά δικαιώματα και ανάλογη ιεραρχική εξέλιξη στην υπηρεσία τους με εξαίρεση τα ασφαλιστικά.

Από την μετατροπή των συμβασιούχων αορίστου χρόνου σε μονίμους υπαλλήλους θα εξαιρεθεί το επιστημονικό προσωπικό των ανεξαρτήτων αρχών, οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή και όσοι υπηρετούν σε ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ.

http://oaednews.blogspot.gr/2015/10/40000.html

ΜΕ ΤΑ STAGE ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ; ΤΙΠΟΤΑ. ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ ΣΤΙΣ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΣΤΙΣ 10 ΤΟ ΠΡΩΙ. ΝΑ ΜΗΝ ΛΕΙΨΕΙ ΚΑΝΕΙΣ!

http://stageedimotomea.blogspot.gr/2015/10/40000-stage.html

Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2015

Η ΑΔΕΔΥ για την επαναφορά στην υπηρεσία «επίορκων» δημοσίων υπαλλήλωνΜε αφορμή το ζήτημα των «επίορκων» υπαλλήλων που επέστρεψαν στις Υπηρεσίες τους, η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. τονίζει τα εξής:

Η μη απομάκρυνση από τις Δημόσιες Υπηρεσίες καταδικασθέντων δημοσίων υπαλλήλων για πειθαρχικά αδικήματα και η μη πιστή τήρηση των σχετικών διατάξεων του πειθαρχικού κώδικα βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τους εκπροσώπους της Διοίκησης στα Πειθαρχικά Συμβούλια, οι οποίοι διορίζονται από την εκάστοτε Κυβέρνηση και αποτελούν την πλειοψηφία σε κάθε πειθαρχικό όργανο.

Η παραπληροφόρηση, περί δήθεν ευθύνης των εκπροσώπων των εργαζομένων που συμμετέχουν σε αυτά, είναι σκόπιμη και απαράδεκτη. Το ανυπόστατο, δε, αυτού του επιχειρήματος καταδεικνύεται από το γεγονός ότι ολόκληρη την τελευταία τετραετία (2011-2015) οι εκπρόσωποι των εργαζομένων δεν συμμετείχαν στα πειθαρχικά συμβούλια.

Πρόκειται για την κλασική συνταγή της αποπροσανατολιστικής εκμετάλλευσης απαράδεκτων και αισχρών φαινομένων παραβατικότητας και διαφθοράς, με στόχο την ενοχοποίηση του συνόλου των εργαζομένων στο Δημόσιο Τομέα και την αποσιώπηση των ευθυνών του πελατειακού, διαμεσολαβητικού, διαπλεκόμενου μέρους του κυρίαρχου πολιτικού συστήματος που κακοδιοικεί, συγκαλύπτει και αρνείται τη διαφάνεια.

Καλούμε την Κυβέρνηση και τους αρμόδιους Υπουργούς να αφήσουν τις προφάσεις και να μεριμνήσουν για την εφαρμογή του Νόμου για όσους αποδεδειγμένα έχουν διαπράξει αδικήματα που επισείουν την ποινή της οριστικής παύσης.

Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο, τέλος, δηλώνουν ότι σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να δεχτούν οποιαδήποτε σκέψη για επαναφορά διατάξεων του προηγούμενου Νόμου, οι οποίες παραβίαζαν κατάφορα το τεκμήριο της αθωότητας, αφού μια απλή κατηγορία και παραπομπή στο πειθαρχικό, αποτελούσε λόγο επαρκή για να τεθεί υπάλληλος σε αυτοδίκαιη αργία, χωρίς να έχει αποδειχθεί η ενοχή του.

http://www.aftodioikisi.gr/ergasiaka-ypallilwn-ota/i-adedi-gia-tin-epanafora-stin-ipiresia-epiorkon-dimosion-ipallilon

Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2015

Κινητοποιήσεις αποφάσισε η διοίκηση του ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΟΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣΣήμερα Τρίτη 7-10-2015 συνεδρίασε η διευρυμένη Διοίκηση του ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΟΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ και αποφάσισε:
  1. Τη συμμετοχή στο Συλλαλητήριο στις 22-10-2015.
  2. Απόφαση για απεργιακή απάντηση στα μέτρα της κυβέρνησης στις 12-11-2015.
  3. Τη διοργάνωση πλατιάς σύσκεψης Διοικητικών Συμβουλίων για τη καλύτερη οργάνωση των παραπάνω κινητοποιήσεων και τη συσπείρωση νέων δυνάμεων στη μάχη. Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί τη Πέμπτη 19-10-2015 και ώρα 18:00 στην αίθουσα των λογιστών.
  4. Τη πραγματοποίηση Γενικής Συνέλευσης τη Δευτέρα 19-10-2015 και ώρα 18:00 στην αίθουσα των οικοδόμων.
  5. Παράσταση Διαμαρτυρίας τη Τρίτη 13-10-2015 στις 2 μ.μ. στο υπουργείο Εργασίας ώστε να δοθεί πρώτη απάντηση στην κατάργηση των Βαρέων και Ανθυγιεινών.
http://www.aftodioikisi.gr/ergasiaka-ypallilwn-ota/kinitopoiiseis-apofasise-i-dioikisi-tou-sindikatou-ota-attikis 

Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2015

Αποκλειστικό: Μονιμοποιούνται 40.000 υπάλληλοι αορίστου χρόνου στο ΔημόσιοΑποκλειστικό: Μονιμοποιούνται 40.000 υπάλληλοι αορίστου χρόνου στο Δημόσιο

Τη μετατροπή των 40.000 συμβασιούχων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε μονίμους υπαλλήλους του δημοσίου θα περιλαμβάνει διάταξη που θα περιληφθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, στο σχέδιο νόμου για την αξιολόγηση το οποίο πρόκειται σύντομα να κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή από τον αναπληρωτή Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης Xριστόφορο Βερναρδάκη.

Η ένταξη των 40.000 συμβασιούχων αορίστου χρόνου ως τακτικό προσωπικό στο δημόσιο είχε συμπεριληφθεί σε ανάλογη διάταξη, πριν από μήνες, σε σχέδιο νόμου του πρώην Υπουργού Γιώργου Κατρούγκαλου, ωστόσο την τελευταία στιγμή απαλείφθηκε κατά την ψήφιση του σχεδίου νόμου.Κι αυτό γιατί τότε κρίθηκε ότι δεν είχαν επιλυθεί θέματα που τους  αφορούσαν όπως ο υπολογισμός του εφάπαξ το οποίο θα λάβουν  μετά την αποχώρησή τους,ως μόνιμοι υπάλληλοι, από το δημόσιο.

Το πρόβλημα φαίνεται πως επιλύθηκε και οι 40.000 συμβασιούχοι αορίστου χρόνου που υπηρετούν σήμερα στο στενό δημόσιο τομέα,σε ΟΤΑ και ΝΠΠΔ θα αποκτήσουν έως το τέλος του χρόνου την ιδιότητα του μονίμου υπαλλήλου. Η εργασιακή αυτή μετατροπή δεν προκαλεί, σύμφωνα με το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος καθώς οι υπάλληλοι αυτοί έχουν τα ίδια με τους μονίμους συναδέλφους τους μισθολογικά δικαιώματα και ανάλογη ιεραρχική εξέλιξη στην υπηρεσία τους με εξαίρεση τα ασφαλιστικά.

Από την μετατροπή των συμβασιούχων αορίστου χρόνου σε μονίμους υπαλλήλους θα εξαιρεθεί το επιστημονικό προσωπικό των ανεξαρτήτων αρχών, οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή και όσοι υπηρετούν σε ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ.

http://newpost.gr/ellada/490199/apokleistiko-monimopoioyntai-40-000-ypallhloi-aoristoy-xronoy-sto-dhmosio

Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2015

ΠΟΕ-ΟΤΑ: Στάση εργασίας και συγκέντρωση έξω από το Υπ. Εργασίας την Παρασκευή
Στάση εργασίας από τις 8:00 το πρωί έως τις 12:00 μεσημέρι προκηρύσσει με ανακοίνωση της η ΠΟΕ-ΟΤΑ και παράλληλα τα μέλη της θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας, στις 10:00 το πρωί, έξω από το Υπουργείο Εργασίας ώστε να διαμαρτυρηθούν για τις καθυστερήσεις της χρηματοδοτικής ροής προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Η πλήρης ανακοίνωση έχει ως εξής:

“Παρά τις συνεχιζόμενες και αυτονόητες παρατάσεις στη λειτουργία των Κοινωνικών Δομών των O.T.A. που είναι αναγκαίες ως ελάχιστη συμβολή των Δήμων στις αυξημένες λόγω κρίσης και μνημονίων ανάγκες των δημοτών, η συνεχής υποχρηματοδότηση και οι τεράστιες καθυστερήσεις της χρηματοδοτικής ροής προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση έχουν ως αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις οι εργαζόμενοι στις Δομές αυτές (Βοήθεια στο Σπίτι, Κ.Δ.Α.Π., Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ, Κ.Η.Φ.Η. κ.λπ.) να παραμένουν απλήρωτοι.

Στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2015 και με αφορμή την απόφαση του Σωματείου Εργατών και Υπαλλήλων Δήμου Αγίας Βαρβάρας και των εργαζομένων που τους αφορά, να προκηρύξει 4ωρη Στάση Εργασίας για την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2015, από τις 8:00 το πρωί έως τις 12:00 το μεσημέρι για την καταβολή της μισθοδοσίας των εργαζομένων της Δημοτικης Επιχείρησης Ανάπτυξης Δήμου Αγίας Βαρβάρας (ΔΗΚΕΑΒ) που παραμένουν απλήρωτοι, αποφασίστηκαν τα εξής:

1. Να διεκδικήσει να βρεθεί μόνιμη λύση στη χρηματοδότηση των προγραμμάτων των Κοινωνικών Δομών από τα αρμόδια Υπουργεία και που αφορά σε πολλούς Δήμους της χώρας.

2. Να απαιτήσει την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων των εργαζόμενων στη Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου Αγίας Βαρβάρας καθώς και κάθε άλλου Δήμου στον οποίο υπάρχουν απλήρωτοι εργαζόμενοι.

3. Να καλέσει την Π.Ε.Δ.Α. αλλά και την Κ.Ε.Δ.Ε. άμεσα να παρέμβουν στη κατεύθυνση σταθερής και πάγιας λύσης, σε διαφορετική περίπτωση θα είναι συνένοχοι της πολιτικής κάθε κυβέρνησης.

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καλεί όλους τους Συλλόγους-Μέλη της με απλήρωτους εργαζόμενους στις Κοινωνικές Δομές, να συντονίσουν τη δράση τους ενισχύοντας την κινητοποίηση του Σωματείου Εργατών και Υπαλλήλων Δήμου Αγίας Βαρβάρας, προκυρήσσοντας Στάση Εργασίας από τις 8:00 το πρωί έως τις 12:00 μεσημέρι, την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 και πραγματοποιώντας Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας, στις 10:00 το πρωί, έξω από το Υπουργείο Εργασίας (Σταδίου 29-Αθήνα).

Μετά την ψήφιση και του 3ου μνημονίου και την λαίλαπα των μέτρων που επιφυλάσσει, ιδιαίτερα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, όλοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν πως το επόμενο χρονικό διάστημα τα φαινόμενα αυτά θα ενταθούν και θα αφορούν όλους μας. Η επίθεση στα δικαιώματα των εργαζομένων μόνο με την ενιαία δράση όλων μας θα μπορέσει να αντιμετωπισθεί!!!”

http://www.aftodioikisi.gr/ergasiaka-ypallilwn-ota/poe-ota-stasi-ergasias-kai-sigkentrosi-exo-apo-to-ip-ergasias-tin-paraskevi 

Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2015

Δημόσιο: 15.000 προσλήψεις μόνιμων και εποχικών σε τρεις μήνες – Ποιες θέσεις ανοίγουνΟι διαγωνισμοί ήδη τρέχουν και έρχονται και νέοι. Μέσα στις επόμενες 90 ημέρες ανοίγουν σχεδόν 15.000 θέσεις στο Δημόσιο και οι προσλήψεις που θα γίνουν αφορούν σε μόνιμο και εποχικό προσωπικό.

Η μερίδα του λέοντος ανήκει σε ό,τι αφορά στις προσλήψεις στους δήμους. Ήδη τρέχουν οι διαγωνισμοί για πρόσληψη 6.500 βρεφονηπιοκόμων και νηπιαγωγών, μαγείρων, καθαριστριών κλπ σε παιδικούς σταθμούς. Παράλληλα τρέχουν οι διαγωνισμοί για την πρόσληψη 1.500 ατόμων στους δήμους της χώρας για πρόσληψη προσωπικού στην καθαριότητα και οι δήμοι θα πρέπει να καταθέτουν τα σχετικά αιτήματα μέχρι το τέλος του έτους. Οι ενδιαφερόμενοι ωστόσο από την ημέρα προκήρυξης θα έχουν μόνο 10 ημέρες για την κατάθεση αίτησης. Άλλες 1.549 προσλήψεις στους Δήμους θα γίνουν στο πλαίσιο του προγράμματος Άθληση για όλους 2015-16 και αφορούν σε πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής.

Με σύμβαση ορισμένου χρόνου και με διάρκεια οκτώ μηνών θα προσληφθούν από τα ΕΛΤΑ 581 υπάλληλοι στη διοίκηση, αλλά και διανομείς και οδηγοί. 1822 αρχαιολόγοι, συντηρητές και μηχανικοί θα προσληφθούν σε θέσεις για εποχιακούς υπαλλήλους σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Οι περισσότερες θέσεις αφορούν σε ειδικευόμενους εργάτες με απολυτήριο λυκείου ή παλαιού Δημοτικού.

Μόνιμο προσωπικό αναζητά το υπουργείο Υγεία. Θα γίνουν 2.440 προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών στα νοσοκομεία για να καλυφθούν κενές οργανικές θέσεις. Αναλυτικότερα ζητούνται 1.110 νοσηλευτές, 600 ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων, 100 άτομα ως πλήρωμα ΕΚΑΒ, 80 άτομα για θέσεις σε προγράμματα απεξάρτησης και 550 άτομα για διάφορες θέσεις διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού.

http://www.aftodioikisi.gr/proto-thema/dimosio-15-000-proslipseis-monimon-kai-epoxikon-se-treis-mines-poies-theseis-anoigoun 

Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2015

Δημόσιοι υπάλληλοι: Πέφτει «ψαλίδι» στους μισθούς – Θα υπολογίζονται με βάση την απόδοση!Τη σύνδεση των μισθών με την αποδοτικότητα των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και νέο «ψαλίδι» στις αποδοχές των υπαλλήλων από την 1η Ιανουαρίου του 2016, αναμένεται να φέρουν αναταράξεις στο σύνολο της δημόσιας διοίκησης, αλλά και την κυβέρνηση απέναντι στην πραγματικότητα της υλοποίησης των όρων του τρίτου μνημονίου. Να σημειωθεί ότι, όπως έχει γράψει η aftodioikisi.gr, σύμφωνα με το τρίτο μνημόνιο, έως τον Οκτώβριο του 2015, οι ελληνικές αρχές καλούνται να προβούν σε μεταρρύθμιση του ενιαίου μισθολογίου, με ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2016, καθορίζοντας τις βασικές παραμέτρους με δημοσιονομικά ουδέτερο τρόπο, «με βάση τους συμφωνηθέντες στόχους για τα μισθολογικά κονδύλια και με συστηματική εφαρμογή σε ολόκληρο τον δημόσιο τομέα, περιλαμβανομένης της αποσυμπίεσης της μισθολογικής κατανομής σε ολόκληρο το μισθολογικό φάσμα σε συνάρτηση με τις δεξιότητες, τις επιδόσεις και τις αρμοδιότητες και την θέση του προσωπικού (βασικό παραδοτέο) και σε ευθυγράμμιση των αδειών με τις βέλτιστες πρακτικές που επικρατούν στην ΕΕ».

Σύμφωνα με πληροφορίες προβλέπεται άνοιγμα της ψαλίδας στη μισθοδοσία μεταξύ χαμηλόμισθων και υψηλόμισθων κρατικών υπαλλήλων, ενώ θα αποδεσμεύεται ο βαθμός από την αύξηση του μισθού και έτσι οι όποιες αυξήσεις θα έρχονται με βάση την μισθολογική ωρίμανση. Προβλέπεται, μάλιστα, ότι έως το 2018 το νέο σύστημα θα υποστεί μεταρρύθμιση, δημιουργώντας και εφαρμόζοντας «καθηκοντολόγιο» για τους υπαλλήλους που θα αντανακλάται στο μισθολόγιο.

«Ψαλίδισμα» μισθών

Ωστόσο, το υπουργείο Διοικητικής Mεταρρύθμισης εμφανίζεται αντίθετο σε μία τέτοια εξέλιξη και ήδη αναζητά τα… ισοδύναμα μέτρα.

Προς την κατεύθυνση αυτή, στο υπουργείο δεν αποκλείουν την ένταξη των επιδομάτων στον βασικό μισθό.

Παραδέχονται ότι και αυτή η πρόταση οδηγεί σε μείωση μισθών, αλλά -όπως υποστηρίζουν- περιορισμένης έντασης (5%-10% συνολικά), με το «χαμένο» εισόδημα να κατευθύνεται στην ενίσχυση των ασφαλιστικών ταμείων μέσω της αύξησης των εισφορών (καθώς η επιδοματική πολιτική είχε επίπτωση στα ασφαλιστικά ταμεία).

Διευθυντές και Μεσοπρόθεσμη Δημοσιονομική Στρατηγική

Παράλληλα, το υπουργείο θα πρέπει μέχρι τέλος Oκτωβρίου να παρουσιάσει και να εφαρμόσει νέα νομοθεσία για την επιλογή διευθυντικών στελεχών. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η επιλογή διευθυντικών στελεχών θα ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2016, με επιλογή γενικών διευθυντών έως τον Δεκέμβριο και διευθυντών έως τον Mάιο του 2016. Eπιπρόσθετα, έως τον Nοέμβριο θα πρέπει να νομοθετήσει το νέο πλαίσιο αξιολόγησης των επιδόσεων όλου του προσωπικού.

Στις δεσμεύσεις της χώρας, σε ό,τι αφορά τη δημόσια διοίκηση, περιλαμβάνεται και νέα Mεσοπρόθεσμη Δημοσιονομική Στρατηγική (MΔΣτρ), που θα καθορίζει -εντός Oκτωβρίου- «ανώτατα όρια για τις μισθολογικές δαπάνες και τα επίπεδα απασχόλησης στο Δημόσιο, που να συνάδουν με την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων και με την εξασφάλιση φθίνουσας πορείας για τις δημόσιες δαπάνες σε σχέση με το AEΠ κατά την περίοδο 2016-2019».

Hδη, μάλιστα, η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να συνεχίσει τον κανόνα των αποχωρήσεων και το 2016, ενώ ο συντελεστής για τα έτη 2017-2019 θα καθοριστεί στη MΔΣτρ, που θα εγκριθεί τον Oκτώβριο του 2015.

http://www.aftodioikisi.gr/proto-thema/dimosioi-ipalliloi-peftei-psalidi-stous-misthous-tha-ipologizontai-me-vasi-tin-apodosi 

Δείτε επίσης