Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017

Εγκύκλιος Γεροβασίλη: Υλοποίηση νέων οργανογραμμάτων υπουργείων -Τοποθετήσεις υπαλλήλωνΕγκύκλιο σχετικά με τις «ενέργειες για την Υλοποίηση των νέων Οργανισμών των Υπουργείων» που πρέπει να εφαρμοστούν εξέδωσε η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγα Γεροβασίλη.

Στην εγκύκλιο, για την υλοποίηση των νέων οργανογραμμάτων, ορίζονται οι ενέργειες που πρέπει να κάνουν οι υπουργοί, ενώ δίνονται οδηγίες για την κατάταξη του προσωπικού, την κατανομή των θέσεων και την τοποθέτηση των υπαλλήλων.

Όπως τονίζεται από το ΥΠΔΑ “με τη συγκεκριμένη εγκύκλιο δίνονται οι απαραίτητες κατευθυντήριες οδηγίες για την ομαλή μετάβαση στους νέους Οργανισμούς. Ειδικότερα επισημαίνονται οι απαραίτητες ενέργειες για την κατανομή των θέσεων ανά οργανική μονάδα, την κατάταξη του προσωπικού και την τοποθέτηση των υπαλλήλων”. Παράλληλα τονίζεται ότι “εντός των ημερών θα αποσταλούν και οι σχετικές οδηγίες για τη δημιουργία του Ψηφιακού Οργανογράμματος ενόψει και της εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας”.

Ειδικότερα, στην εγκύκλιο της υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σημειώνεται:

Με αφορμή την δημοσίευση των Προεδρικών Διαταγμάτων για τους νέους Οργανισμούς των υπηρεσιών σας και δεδομένου ότι όλα τα Υπουργεία θα πρέπει να είναι σε θέση να λειτουργήσουν σύμφωνα με τα νέα οργανογράμματα, ώστε να καταστεί λειτουργικώς εφικτή η δίχως προβλήματα μετάβαση από την παλαιά στη νέα δομή, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Προκειμένου η μετάβαση στα νέα οργανωτικά σχήματα να γίνει ομαλά, με κύριο στόχο τη διασφάλιση της αποτελεσματικής και συνεχούς λειτουργίας των υπηρεσιών σας, θα πρέπει να προβείτε άμεσα στον προγραμματισμό των απαιτούμενων ενεργειών και στην έγκαιρη υλοποίηση των σχετικών προπαρασκευαστικών πράξεων.

1. Κατάρτιση και έκδοση των αποφάσεων με αντικείμενο την ανάθεση αρμοδιοτήτων σε αναπληρωτές υπουργούς και υφυπουργούς, κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 41, παρ. 3 και 5, αντίστοιχα, του Κώδικα της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

Οι ανωτέρω αποφάσεις εκδίδονται, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο, σύμφωνα με τα νέα οργανογράμματα των Υπουργείων. Διευκρινίζεται ότι ενώ η σχετική προετοιμασία για την κατάρτιση των σχεδίων θα πρέπει να ξεκινήσει άμεσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες σας, η έκδοση και δημοσίευση των αποφάσεων αυτών τοποθετείται χρονικά μετά την δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος για το νέο Οργανισμό του οικείου Υπουργείου.

2. Κατάρτιση και έκδοση της απόφασης, βάσει του άρθρου 54 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98), σύμφωνα με την οποία ο υπουργός, ο αναπληρωτής υπουργός και ο/οι υφυπουργός/οί μεταβιβάζουν στο γενικό γραμματέα του υπουργείου, σε γενικούς γραμματείς που προΐστανται γενικών γραμματειών, σε ειδικούς γραμματείς και γενικά σε προϊστάμενους υπηρεσιακών μονάδων ορισμένες αρμοδιότητές τους ή το δικαίωμα να υπογράφουν κατά περίπτωση ή “με εντολή αναπληρωτή υπουργού” ή “με εντολή υφυπουργού”, αντιστοίχως. Διευκρινίζεται ότι ενώ η σχετική προετοιμασία για την σύνταξη του σχεδίου θα πρέπει να ξεκινήσει άμεσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες σας, η έκδοση και δημοσίευση της απόφασης αυτής τοποθετείται χρονικά μετά τη δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος για το νέο Οργανισμό του οικείου Υπουργείου.

3. Κατάταξη Προσωπικού Στο άρθρο «Κατάταξη Προσωπικού» των σχεδίων Π.Δ. προβλέπεται ότι για την κατάταξη του προσωπικού

α) από τους κλάδους που καταργούνται στους κλάδους που παραμένουν και

β) από προσωποπαγείς θέσεις σε οργανικές, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οικείου Υπουργού.

Κατ΄ εφαρμογή των ανωτέρω, θα πρέπει να προβείτε στην κατάρτιση και έκδοση Διαπιστωτικής Πράξης του οικείου Υπουργού, στην οποία θα αναφέρονται ονομαστικά οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στους νέους κλάδους, καθώς και όσοι καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις. Διευκρινίζεται ότι αρμόδια για την κατάρτιση του σχεδίου είναι η Διεύθυνση Διοικητικού, ενώ η έκδοση της οικείας Διαπιστωτικής Πράξης τοποθετείται χρονικά μετά την δημοσίευση του Π.Δ/τος για το νέο Οργανισμό του οικείου Υπουργείου.

Επισημαίνεται ότι η κατάρτιση του σχεδίου θα πρέπει να ξεκινήσει άμεσα, καθότι η κατάταξη υπαλλήλων σε νέους κλάδους απαιτεί και επικαιροποίηση του Μητρώου Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου.

4. Κατανομή Θέσεων Προσωπικού Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 54 του Ν. 4178/2013, η κατανομή των θέσεων προσωπικού ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα σε οργανικές μονάδες διενεργείται με 3 απόφαση του οικείου οργάνου διοίκησης (στην προκειμένη περίπτωση του οικείου Υπουργού), μετά από εισήγηση των προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης, με βάση την αποστολή κάθε οργανικής μονάδας και τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Κατ΄ εφαρμογή των ανωτέρω, θα πρέπει να προβείτε στην κατάρτιση και έκδοση Υπουργικής Απόφασης, υπό μορφή Παραρτήματος Σύνθεσης Υπηρεσιακών Μονάδων, όπου θα κατανέμεται το σύνολο των προβλεπόμενων στο σχ. Π.Δ. θέσεων προσωπικού στις οργανικές μονάδες του Υπουργείου. Για το θέμα αυτό, προτείνεται για την κατανομή των θέσεων προσωπικού μεταξύ υποστηρικτικών και επιτελικών μονάδων να λαμβάνονται υπόψη οι επιχειρησιακές ανάγκες των μονάδων αυτών.

Διευκρινίσεις:

α) Αρμόδια για την κατάρτιση του υπόψη σχεδίου είναι η Διεύθυνση Διοικητικού, ενώ η έκδοση της Υπουργικής Απόφασης τοποθετείται χρονικά μετά τη δημοσίευση του Π.Δ/τος για το νέο Οργανισμό του οικείου Υπουργείου.

β) Λαμβάνοντας υπόψη τους χρονικούς περιορισμούς, οι προβλεπόμενες από τις ως άνω διατάξεις εισηγήσεις κατανομής θέσεων προτείνεται να προετοιμαστούν από τους υφιστάμενους προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης.

5. Τοποθέτηση Υπαλλήλων Στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 54 του Ν. 4178/2013, προβλέπεται (εκτός της κατανομής θέσεων προσωπικού) και η τοποθέτηση των υπαλλήλων, η οποία διενεργείται με απόφαση του προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης και όπου δεν υπάρχει, της Διεύθυνσης των υπηρεσιών προσωπικού. Κατ΄ εφαρμογή των ανωτέρω, θα πρέπει να προβείτε στην κατάρτιση και έκδοση απόφασης, στην οποία θα αναφέρονται ονομαστικά οι υπάλληλοι που τοποθετούνται στις νέες, προβλεπόμενες στο σχ. Π.Δ., οργανικές μονάδες. Διευκρινίσεις:

α) Αρμόδια για την κατάρτιση του υπόψη σχεδίου είναι η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης ή, όπου δεν υπάρχει η Διεύθυνση Διοικητικού, η δε κατάρτισή του θα βασίζεται στο σχέδιο Υπουργικής Απόφασης κατανομής των νέων θέσεων προσωπικού της παραπάνω παραγράφου.

β) Η έκδοση της απόφασης τοποθέτησης υπαλλήλων τοποθετείται χρονικά μετά την έκδοση του Π.Δ/τος για το νέο Οργανισμό του οικείου Υπουργείου. Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την ορθολογική χωροθέτηση των νέων οργανικών μονάδων, καθώς και την επικαιροποίηση των όποιων πληροφοριακών συστημάτων είναι συνδεδεμένα με τον οργανισμό του κάθε Υπουργείου. Στο τέλος της παρούσας εγκυκλίου και προς διευκόλυνση των υπηρεσιών σας παρατίθενται ενδεικτικά σχετικά υποδείγματα όσον αφορά στη διαπιστωτική πράξη 4 κατάταξης προσωπικού (Υπόδειγμα Α΄) και στις αποφάσεις κατανομής των θέσεων προσωπικού (Υπόδειγμα Β΄) και τοποθέτησης των υπαλλήλων (Υπόδειγμα Γ΄), ενώ για κάθε άλλη πληροφορία ή διευκρίνιση παραμένουμε στη διάθεσή σας.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017

Τρίτη αξιολόγηση: Καμία υπέρβαση στο πλαφόν των συμβασιούχων, λέει η κυβέρνηση«Όταν δύο βουβάλια μαλώνουν σε ένα βάλτο, την πληρώνουν τα βατράχια». Η γνωστή ρήση πιθανόν να έρχεται στην σκέψη των συμβασιούχων του δημοσίου σε κάθε φάση ελέγχου της κυβερνητικής πολιτικής από τους δανειστές. Ο «φάκελος των συμβασιούχων» είναι δεδομένο ότι θα ξανανοίξει στο πλαίσιο της γ’ αξιολόγησης, που ξεκίνησε από την περασμένη Δευτέρα με τα τεχνικά κλιμάκια, παρότι δεν συμπεριλαμβάνεται σε κάποιο από τα προαπαιτούμενα. Ανεξαρτήτως από το ποια πλευρά πάρει την πρωτοβουλία να εισάγει το θέμα στην ατζέντα της συζήτησης, στο επίκεντρο θα τεθούν τα αριθμητικά στοιχεία των συμβασιούχων και το δημοσιονομικό τους «αποτύπωμα».

Οι αυστηρές διαθέσεις των δανειστών έχουν ήδη εμφανιστεί μέσω διαρροών. Δεν είναι λίγα τα δημοσίευματα του Τύπου που θέλουν την τρόικα να έρχεται με επιφυλάξεις και αντιρρήσεις, όχι μόνο για τον αριθμό των συμβασιούχων, αλλά και τη «ρύθμιση Σκουρλέτη» για την καθαριότητα των δήμων. Σύμφωνα με αυτά, το «εξωτερικό» έχει την εικόνα ότι «έχει ξεπεραστεί κατά πολύ» το πλαφόν στον αριθμό των συμβασιούχων που θεσπίστηκε τον Μάιο κατά τη διάρκεια των τότε διαπραγματεύσεων, αλλά και ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκε το αδιέξοδο στην καθαριότητα των δήμων μετά την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνέδρίου, δημιουργεί νέα προβλήματα.

«Πλαφόν» οι 47.000

Το «ταβάνι» στον αριθμό των συμβασιούχων τέθηκε για όσους μισθοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό και καθορίστηκε στο μέσο όρο των συγκεκριμένων εργαζόμενων κατά τη διάρκεια του δωδεκαμήνου του 2016, δηλαδή στους 47.000. Εξαιρέθηκαν όσοι απασχολούνται σε τομείς που έχουν να κάνουν με την διαχείριση της προσφυγικής κρίσης και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Συμβασιούχοι σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα μέσω ΕΣΠΑ, ή με άλλες δαπάνες εκτός κρατικού προϋπολογισμού (όπως ανταποδοτικά τέλη) ήταν εξαρχής εκτός του πλαφόν.

Στη διάρκεια του 2017 ο μέσος όρος των συμβασιούχων ναι μεν ξεπέρασε τις 47.000, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της «Απογραφής», αλλά σε έναν ελάχιστο αριθμό – συγκεκριμένα έφτασε τους 47.932 εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές εάν συνυπολογιστούν οι εξαιρέσεις που συμφωνήθηκαν τον Μάιο, τότε δεν προκύπτει καμία υπέρβαση του «πλαφόν».

Η καταγραφή των συμβασιούχων το 2017

Ιανουάριος 2017 : 50.136

Φεβρουάριος 2017 : 50.287

Μάρτιος 2017 : 50.637

Απρίλιος 2017 : 51.398

Μάιος 2017 : 52.612

Ιούνιος 2017 : 46.146

Ιούλιος 2017 : 41.367

Αύγουστος 2017 : 40.873

Μέσος Όρος Οκταμήνου 2017 : 47.932

Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017

Δήμοι: Χωρίς τον περιορισμό μοναδικότητας οι μετατάξεις ΙΔΑΧ


Δεν ισχύει ο περιορισμός μοναδικότητας για τις μετατάξεις υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) από δήμο σε δήμο. Αυτό απάντησε με έγγραφό της η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης σε ερώτημα δήμου σχετικά με το κατά πόσο ο περιορισμός της παρ. 7 του άρθρου 74 του Ν.3584/2007 κατά την οποία δεν επιτρέπεται μετάταξη αν πρόκειται για τον μοναδικό υπάλληλο του κλάδου του, ισχύει και για την περίπτωση μετάταξης υπαλλήλου ΙΔΑΧ από Δήμο σε Δήμο κατά τις διατάξεις του άρθρου 181 του Ν.3584/2007.

Σύμφωνα με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση (και το υπ’ αριθ. 4668/02.05.2017 έγγραφό της) στις διατάξεις του άρθρου 181 του Ν. 3584/2007 δεν τίθεται ως όρος για την πραγματοποίηση της εν λόγω μετάταξης ότι ο υπάλληλος δεν θα πρέπει να είναι ο μοναδικός στον κλάδο του.

Έτσι, οι διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3584/2007 εφαρμόζονται για τη μετάταξη των μονίμων υπαλλήλων από ΟΤΑ σε ΟΤΑ, ενώ για τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ισχύ έχουν οι διατάξεις του άρθρου 181 του ίδιου νόμου.

Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2017

ΑΔΕΔΥ: Στάση εργασίας και συγκέντρωση κατά της αξιολόγησηςΣτάση εργασίας για την Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017, στις 12.30 μ.μ και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 1.00 το μεσημέρι, στην Πλατεία Κλαυθμώνος και πορεία προς τη Βουλή, διοργανώνει η ΑΔΕΔΥ εκφράζοντας την αντίθεση των δημοσίων υπαλλήλων, στην αξιολόγηση.

Ειδικότερα στην ανακοίνωση της, η ΑΔΕΔΥ αναφέρει:

«Συναδέλφισσες-οι,

Η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγα Γεροβασίλη, προωθεί για ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής, την Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου, την εκβιαστική, διασπαστική, αντισυνταγματική και απεργοσπαστική τροπολογία της για την αξιολόγηση στο Δημόσιο. Με αυτήν την τροπολογία η Κυβέρνηση προσπαθεί να «απαντήσει» στην καθολική συμμετοχή των εργαζομένων στην απεργία – αποχή που έχει κηρύξει η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. από την μνημονιακή υποχρέωση για «αξιολόγηση».

Με την τροπολογία αυτή, εκβιάζει τους εργαζόμενους και όλους όσοι κατέχουν θέσεις ευθύνης. Επιχειρεί να αποκρύψει την ήττα της και το «ναυάγιο» που υπέστη στο θέμα αυτό και να στείλει το μήνυμα ότι έτσι μπορεί πάρει τη ρεβάνς.

Χτύπησε όμως λάθος πόρτα. Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο δεν είναι ούτε υπάλληλοι της εκάστοτε κυβέρνησης, ούτε υποτελείς της. Δεν μπορεί, λοιπόν, η κυρία Γεροβασίλη να «αποφασίζει και να διατάζει»! Δεν μπορεί προκειμένου να «σπάσει» μια απεργία, να νομοθετεί ποινές για αυτούς που συμμετέχουν σε αυτή, να τροποποιεί διοικητικές διαδικασίες, να αλλάζει ημερομηνίες προκειμένου να μπορέσει η ίδια να «απολογηθεί» στους θεσμούς, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΔΝΤ! Αυτή είναι η «μεταρρύθμιση» που ευαγγελίζονται στην κυβέρνηση; Η «αξιοκρατία», η «ικανότητα» και η «ανασυγκρότηση» έγκειται στο να μην απεργείς;

Η τροπολογία αυτή καθιερώνει την τιμωρία των απεργών με τον αποκλεισμό τους από τις διαδικασίες κρίσεων, γεγονός που αποτελεί πρωτοφανή καταπάτηση του δικαιώματος στην απεργία και προσπάθεια δημιουργίας απεργοσπαστικού μηχανισμού.

Καλούμαστε με τη συλλογική και αποφασιστική στάση μας να συνεχίσουμε και να κλιμακώσουμε την απεργία-αποχή και να χαλάσουμε και αυτό το σχέδιο της Κυβέρνησης.

Αν όλοι μας παραμείνουμε ενωμένοι στην απεργία-αποχή δεν θα βρει η Κυβέρνηση υποψήφιους για τις θέσεις ευθύνης. Η απάντησή μας πρέπει να είναι παραδειγματική για να ανακόψει τη θρασύτητα και τον αυταρχισμό μιας κυβέρνησης που αποδεικνύεται όλο και πιο επικίνδυνη για τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο, την Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017, στη 1 μ.μ., σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Πλατεία Κλαυθμώνος και πορεία προς τη Βουλή. Για το σκοπό αυτό κηρύσσει Παναττική Στάση Εργασίας από τις 12:30 μ.μ. έως τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών.

Η ΑΠΕΡΓΟΣΠΑΣΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ

ΟΧΙ ΣΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΟΥΝ Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.»

Σκουρλέτης: Εισηγούμαι μετάθεση αυτοδιοικητικών εκλογών -Τι είπε για συμβασιούχους, Ελεγκτικό


Για την προσωπική του εισήγηση για μετάθεση των αυτοδιοικητικών εκλογών το φθινόπωρο του 2019, αντί του Μαΐου που προβλέπεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ενημερώνει ο υπουργός εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, σε συνέντευξή του στη RealNews. Όπως λέει ο ίδιος, η εισήγησή του θα κατατεθεί στο πλαίσιο του νόμου που είναι υπό επεξεργασία για την αναθεώρηση του «Καλλικράτη».

Σε ερώτηση σχετικά με το μεγάλο πρόβλημα των συμβασιούχων και το εάν βλέπει πρόσφορο έδαφος για την επίλυσή του, ο κ. Σκουρλέτης επισήμανε ότι είναι περίπου 70.000 είναι το σύνολο των συμβασιούχων κάθε κατηγορίας, εποχικών και μη, που απασχολούνται στον δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. «Δεν είπαμε ποτέ ότι η πρωτοβουλία που σκεφτόμαστε τους αφορά όλους. Εμείς αναφερόμαστε σε ένα μέρος από αυτούς τους εργαζομένους που συγκεντρώνουν κάποια χαρακτηριστικά. Πέρα από προσωπικές απόψεις, το θέμα μάς το βάζει η ιδία η ζωή και πρέπει να το απαντήσουμε», συμπλήρωσε.

Όσον αφορά την «εμπλοκή» με τα εντάλματα μισθοδοσίας συμβασιούχων εργατών καθαριότητας σε ορισμένους δήμους, ο υπουργός Εσωτερικών εξέφρασε την άποψη «πως -πέραν ολίγων εξαιρέσεων- τα πράγματα κινούνται όπως τα είχαμε σχεδιάσει. Είναι πολύ λίγες οι περιπτώσεις που υπάρχει ακόμη πρόβλημα πληρωμής μετά την έκδοση της διευκρινιστικής εγκυκλίου από το ΥΠΕΣ, αλλά και σε αυτές τα όποια προβλήματα θα ξεπεραστούν. Η ρύθμιση που κάναμε στα τέλη του προηγούμενου Ιουλίου ήρθε να λύσει τον γόρδιο δεσμό των συμβασιούχων της καθαριότητας, προωθώντας νέες μόνιμες θέσεις εργασίας, μέσω διαγωνισμού του ΑΣΕΠ», πρόσθεσε ο κ. Σκουρλέτης.Αναλυτικότερα, ολόκληρη η συνέντευξη του Υπουργού Εσωτερικών, Πάνου Σκουρλέτη, στην εφημερίδα Real news και στον δημοσιογράφο, Βασίλη Σκουρή

Πρόβλημα με την επένδυση της Eldorado, κ. υπουργέ, πρόβλημα με το Ελληνικό, αιχμές του αρμόδιου υπουργού για τα αεροδρόμια. Μήπως είστε μόνο στα λόγια υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων, όπως σας κατηγορεί η αντιπολίτευση;

Νομίζω πως η πραγματικότητα μιλάει από μόνη της, την επενδυτική άπνοια και το βάλτωμα των προηγούμενων ετών τα έχει διαδεχθεί μια πολλά υποσχόμενη επενδυτική κινητικότητα. Όλα δείχνουν πως περνάμε από την περίοδο της απoεπένδυσης σε μια νέα περίοδο παραγωγικών επενδύσεων. Η περίπτωση της Eldorado είναι μια εντελώς ιδιαίτερη περίπτωση, με τα δικά της χαρακτηριστικά. Εκείνο που είναι βέβαιο, είναι πως το σύγχρονο επενδυτικό πλαίσιο στις ευρωπαϊκές οικονομίες διέπεται από κανόνες και νόμους που προστατεύουν το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας, υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και διασφαλίζουν τα δικαιώματα των εργαζομένων με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Αυτά πρέπει να ισχύουν για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Αν κάποιος θεωρεί ότι αυτά δεν πρέπει να ισχύουν ή να καταπατώνται, ας το πει. Η βιώσιμη ανάπτυξη με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης έχει κανόνες.

Η κυβέρνηση αφήνει αιχμές για «συνεννόηση» της Eldorado με την ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Συμμερίζεστε τις αιχμές αυτές και – αλήθεια- πού στηρίζονται;

Η εταιρεία, όχι για πρώτη φορά, θέλοντας να επιβάλει τους όρους της, δεν διστάζει να κάνει πολιτικό παιχνίδι και να συμπεριφέρεται με υποτίμηση απέναντι στη χώρα μας. Ίσως έτσι να την είχαν μάθει οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Εκείνο που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι το κόμμα της Ν.Δ. δεν είναι υπέρ των επενδύσεων γενικά, αλλά υπέρ της επενδυτικής ανομίας. Η παραβίαση των κανόνων και οι «διευκολύνσεις» προς ημέτερους ήταν μια πάγια πρακτική στα χρόνια της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ. Σας θυμίζω απλώς τα «ξεχασμένα» πρόστιμα για περιβαλλοντικές παραβιάσεις στα συρτάρια του υπουργείου Περιβάλλοντος που ανακαλύψαμε στο πρόσφατο παρελθόν.

Κατά πολλούς, με την ομιλία του στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός επισημοποίησε τη στροφή του ΣΥΡΙΖΑ προς τον «ρεαλισμό», ίσως και προς τη Σοσιαλδημοκρατία. Κατά τη γνώμη σας, έχει μέλλον ένας τέτοιος ΣΥΡΙΖΑ;

Ρεαλισμός είναι η κατανόηση της πραγματικότητας, η αίσθηση των πραγματικών δυνατοτήτων και των συσχετισμών που δημιουργούνται κάθε φορά, καθώς και η διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού σχεδίου παρέμβασης με σκοπό να πετύχεις τους στόχους σου. Κάποιοι θεωρούν ρεαλισμό την παθητική προσαρμογή και την αποδοχή της ισχύουσας πραγματικότητας. Προφανώς και δεν ταιριάζει μια τέτοια ανάλυση σε μια δύναμη σαν το ΣΥΡΙΖΑ. Όσον αφορά τη λεγόμενη στροφή προς τη Σοσιαλδημοκρατία δεν ισχύει, είναι ένα λάθος συμπέρασμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει και απευθύνεται από το έδαφος της σύγχρονης δημοκρατικής Αριστεράς, χτίζοντας βέβαια τις συμμαχίες του με όμορους πολιτικούς χώρους υπό όρους και προϋποθέσεις.

Εσείς, προσωπικά, θέλετε την παραμονή του ΔΝΤ στο Πρόγραμμα; Και μέχρι πότε μπορεί να αναμένεται η απάντησή του;

Έχω πολλές φορές υποστηρίξει πως η παραμονή του ΔΝΤ στο πρόγραμμα λειτουργεί τελικώς σε βάρος της χώρας μας.

Ήδη, πάντως, το ΔΝΤ ζητάει ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και φέρεται διατεθειμένο να ζητήσει είτε επίσπευση των μέτρων που έχουν ψηφιστεί για το 2019, με παράλληλη μετάθεση των αντίμετρων, είτε λήψη νέων δημοσιονομικών μέτρων. Πολιτικά, όμως, έχετε τη δυνατότητα λήψης νέων μέτρων;

Προσέξτε. Κάθε συζήτηση για νέα μέτρα ή βασίζεται σε νέες απαιτήσεις, εκτός όμως του συμφωνημένου προγράμματος ή προκύπτει λόγω της αστοχίας του ήδη εφαρμοζόμενου προγράμματος. Νέες απαιτήσεις δεν πρέπει να γίνουν δεκτές. Εάν πάλι δεν πιαστούν οι στόχοι που έχουμε ήδη συμφωνήσει, τότε θα πρέπει να συζητήσουμε για την ορθότητα του μείγματος πολιτικής που ακολουθούμε. Έχουμε κατορθώσει να σταθεροποιήσουμε την κατάσταση και κινούμαστε με αναπτυξιακούς ρυθμούς. Αν υπάρξουν νέα μέτρα, φοβάμαι πως θα υπονομεύσουμε αυτό που έχουμε πετύχει.

Πολλοί, επίσης, επιμένουν πως η έξοδος από τα Μνημόνια τον Αύγουστο του 2018 δεν θα είναι «καθαρή» και πως θα χρειαστεί μια ενισχυμένη πιστοληπτική γραμμή στήριξης. Μια τέτοια εξέλιξη θα συνιστά αποτυχία για την κυβέρνησή σας;


Η έξοδος από τα μνημόνια θα είναι αναμφισβήτητα ένα θετικό γεγονός και θα δημιουργήσει νέες δυνατότητες σε όλα τα επίπεδα. Προφανώς θα υπάρχουν μορφές ελέγχου της οικονομίας, σαφώς. Όμως, ηπιότερες και λιγότερο παρεμβατικές. Αν, λοιπόν, η έξοδος συνδυαστεί με την όσο το δυνατόν καλύτερη πορεία τη οικονομίας, τότε θα μας δοθεί η δυνατότητα να διαπραγματευτούμε το μέγεθος και τη διάρκεια των πρωτογενών πλεονασμάτων.

Μπροστά στον στόχο της εξόδου από τα μνημόνια, μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να χάσει την ψυχή του, και μάλιστα περισσότερο απ’ ότι την έχει χάσει ήδη;

Πολλές αλλαγές μπορεί να επισημάνει κάποιος για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά σε καμία περίπτωση πως έχει χάση την ψυχή του. Αυτό το κατανοούν καλύτερα, κ. Σκουρή, όσοι έχουν ψυχή, όχι οι άψυχοι.

Υπάρχουν, αλήθεια, υπουργοί που παίζουν «κατενάτσιο» στα συμφωνηθέντα με την τρόικα; Δημοσιεύματα μάλιστα –φαντάζομαι πως τα βλέπετε- σας χαρακτηρίζουν ως τον κύριο εκφραστή τους…

Δεν υπάρχει τέτοια κατηγορία υπουργών, θεωρώ, δε, τελείως άστοχες αυτού του είδους τις δηλώσεις, καθώς δίνουν λαβές σε αλλότρια συμφέροντα και δυνάμεις να υποσκάπτουν την εικόνα της κυβέρνησης.

Να επαναλάβω μια παλαιότερη ερώτησή μου; Τον Νίκο Φίλη τον θέλετε στην κυβέρνηση στον επόμενο ανασχηματισμό, όποτε αυτός γίνει;


Όπως καλά γνωρίζετε, δεν φτιάχνω εγώ τη κυβέρνηση, ούτε φιλοδοξώ να το κάνω. Αν με ρωτήσει ο πρωθυπουργός, θα του πω τη γνώμη μου. Θα επαναλάβω και εγώ την απάντηση που σας είχα δώσει παλιότερα: «τον Νίκο και άλλους».

Η Ν.Δ. επί Κυριάκου Μητσοτάκη τι χαρακτηριστικά έχει αποκτήσει, κατά τη γνώμη σας;


Νομίζω πως η Ν.Δ. έχει βαθύνει στον δρόμο ενός αντικοινωνικού νεοφιλελεύθερου λαϊκισμού με μεγάλη δόση ακροδεξιάς διχαστικής ρητορικής.

Οι εξελίξεις στην Κεντροαριστερά σας ανησυχούν; Η Χαριλάου Τρικούπη δηλώνει πως στόχος είναι να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση, προσπερνώντας σε ποσοστά τον ΣΥΡΙΖΑ ;

Ποια Κεντροαριστερά; Με ποιο στίγμα και ποια χαρακτηριστικά; Αλήθεια, όλοι αυτοί που είναι σήμερα συνυποψήφιοι θα είναι αύριο στο ίδιο κόμμα; Kαι ποιο θα είναι αυτό; Εδώ έχουμε διαδικασίες που έχουν περάσει στη σφαίρα της μεταπολιτικής και της μεταδημοκρατίας. Χωρίς να έχουν διαμορφώσει ένα πολιτικό πλαίσιο, κάποιες στοιχειώδης αρχές, πάνε να βγάλουν αρχηγό. Σε ποιο κόμμα, με ποιες αρχές; Αν αυτό δεν συνιστά την πλήρη απαξίωση της έννοιας του πολιτικού υποκείμενου, τι άλλο είναι; Τι, λοιπόν, από όλα αυτά να μας τρομάζει;

Υπό ποιες προϋποθέσεις, θα συζητούσατε μια συνεργασία μαζί τους; Και πόσο πιθανό το θεωρείτε, από τη στιγμή που υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι θεωρούν ότι τελικά η Κεντροαριστερά θα συμπλεύσει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη;

Μια σοβαρή και σε βάθος προσπάθεια χειραφέτησης από τον νεοφιλελευθερισμό και τη Ν.Δ., σε συνδυασμό με την απαλλαγή από τα πολιτικά πρόσωπα βαρίδια του παρελθόντος, θα άνοιγε τον δρόμο για την εκκίνηση ενός ειλικρινούς διαλόγου ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ και την εγχώρια Σοσιαλδημοκρατία.

Η απόφασή σας για μετάθεση του χρόνου των δημοτικών εκλογών για το φθινόπωρο του 2019, είναι οριστική;

Αυτή θα είναι η προσωπική μου εισήγηση, στο πλαίσιο του νόμου που επεξεργαζόμαστε για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την αυτοδιοίκηση.

Είχατε προαναγγείλει πρωτοβουλία για το μεγάλο πρόβλημα των 70.000 και πλέον συμβασιούχων. Βλέπετε πρόσφορο έδαφος για κάτι τέτοιο; Και τι τελικά πιστεύετε ότι θα γίνει;

Περίπου 70.000 είναι το σύνολο των συμβασιούχων κάθε κατηγορίας, εποχικών και μη, που απασχολούνται στον δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Δεν είπαμε ποτέ ότι η πρωτοβουλία που σκεφτόμαστε τους αφορά όλους. Εμείς αναφερόμαστε σε ένα μέρος από αυτούς τους εργαζομένους που συγκεντρώνουν κάποια χαρακτηριστικά. Πέρα από προσωπικές απόψεις, το θέμα μάς το βάζει η ιδία η ζωή και πρέπει να το απαντήσουμε.

Με τους συμβασιούχους των δήμων τι θα γίνει; Κάποιοι, μάλιστα, είναι απλήρωτοι…

Νομίζω πως -πέραν ολίγων εξαιρέσεων- τα πράγματα κινούνται όπως τα είχαμε σχεδιάσει. Είναι πολύ λίγες οι περιπτώσεις που υπάρχει ακόμη πρόβλημα πληρωμής μετά την έκδοση της διευκρινιστικής εγκυκλίου από το ΥΠΕΣ, αλλά και σε αυτές τα όποια προβλήματα θα ξεπεραστούν. Η ρύθμιση που κάναμε στα τέλη του προηγούμενου Ιουλίου ήρθε να λύσει τον γόρδιο δεσμό των συμβασιούχων της καθαριότητας, προωθώντας νέες μόνιμες θέσεις εργασίας, μέσω διαγωνισμού του ΑΣΕΠ.

Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017

Τσίπρας: Τρία προγράμματα απασχόλησης το επόμενο διάστημα
Νέα προγράμματα απασχόλησης προανήγγειλε μιλώντας στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Όπως τόνισε σύντομα πρόκειται να ανακοινωθούν προγράμματα για νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας και απολυμενους νέους από 18 έως 27 ετών.

Παράλληλα ανκοίνωσε πρόγραμμα επιδότησης πρώτης πρόσληψης για μικρές και Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις για νέους από 18 έως 34 ετών. Όπως διευκρίνισε,  η επιδότηση θα αφορά σημαντικό μέρος του μισθολογικού και μη μισθολογικου κόστους των συγκεκριμένων εργαζόμενων.
Αναλυτικότερα, ο κ. Τσίπρας ενημέρωσε ότι σε λίγες μέρες τίθεται σε εφαρμογή  ένα μεγάλο πρόγραμμα επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών για όσους εργοδότες επιλέξουν να μετατρέψουν τον απασχολούμενο σε αυτούς με μπλοκάκι σε μισθωτό.

Το πρόγραμμα είναι συνολικού προϋπολογισμού 156 εκατ. ευρώ και από αυτό θα ωφεληθούν περισσότεροι από 40.000 εργαζόμενοι, ιδιαίτερα νέοι σε ηλικία.

Επίσης, το αμέσως επόμενο διάστημα θα υλοποιηθεί πρόγραμμα για την ενίσχυση εργαζομένων που βρίσκονται απλήρωτοι για μεγάλο διάστημα, είναι σε επίσχεση εργασίας, ή απασχολούνται σε κλάδους με φθίνουσα πορεία.

Το πρόγραμμα είναι συνολικού προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ και από αυτό θα ωφεληθούν περισσότεροι από 50.000 εργαζόμενοι.

Τέλος, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε έναν ειδικό τομέα της πολιτικής της κυβέρνησης, που αφορά την στήριξη της νέας γενιάς και συγκεκριμένα την ανάσχεση του φαινομένου του brain drain: την πρωτοβουλία “Μένω Ελλάδα, Επιστρέφω” για την αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού στη χώρα.

Καταρτίζεται λίστα με τους ερευνητές επιχειρηματίες εξωτερικού και επιδιώκεται η ενημέρωση τους για πιθανές ευκαιρίες δραστηριοποίησης στην Ελλάδα, με στόχο να δημιουργηθούν επιχειρηματικά δίκτυα.

Αξιοποιούνται 330 εκατ. ευρώ μέσω ΕΣΠΑ για υποτροφίες σε διδακτορικούς, άπορους φοιτητές, και μεταδιδακτορικούς ερευνητές, για τη δημιουργία ερευνητικών ομάδων.

Μια ακόμη πρωτοβουλία που θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα και ο πρωθυπουργός θέλησε να κλείσει την αναφορά μου στην προσπάθεια καταπολέμησης της ανεργίας να την αναφέρω εδώ, στην Θεσσαλονίκη.  Πρόκειται  για την επιχορήγηση της πρώτης πρόσληψης μισθωτού εργαζόμενου από ατομικές, εταιρικές ή συνεταιριστικές επιχειρήσεις που θα αφορά νέους, ηλικίας έως 34 ετών.

Το οικονομικό κίνητρο είναι η επιχορήγηση για δώδεκα μήνες σημαντικού μέρους του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του νεοπροσληφθέντος για πλήρη απασχόληση.

http://www.aftodioikisi.gr/ergasiaka-ypallilwn-ota/tsipras-tria-programmata-apasxolisis-epomeno-diastima/

Πέμπτη, 14 Σεπτεμβρίου 2017

Υπ.Εργασίας: Όλες οι διατάξεις για την προστασία των εργαζομένων -Τι αλλάζει
Από την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2017 αποτελούν νόμο του Κράτους οι διατάξεις για την ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και την καταπολέμηση της απλήρωτης, της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας.

Με την ψήφιση τους:

– Νόμο του Κράτους αποτελεί η ρύθμιση για τη βλαπτική μεταβολή: ότι δηλαδή ο εργαζόμενος μπορεί να θεωρήσει τη μη καταβολή δεδουλευμένων ως απόλυση, οπότε και θα μπορεί να λαμβάνει αμέσως επίδομα ανεργίας.
– Νόμο του Κράτους αποτελεί η ρύθμιση για την έκδοση διαταγής πληρωμής σε βάρος του εργοδότη για οφειλόμενους μισθούς προς τους εργαζόμενους.
– Νόμο του Κράτους αποτελεί η ρύθμιση για τη δραστική μείωση του κόστους της δίκης για τους εργαζόμενους που διεκδικούν δικαστικά τα δεδουλευμένα τους.
– Νόμο του Κράτους αποτελεί η ρύθμιση για τη σύντομη εκδίκαση των κρισιμότερων περιπτώσεων εργατικών διαφορών.
– Νόμο του Κράτους αποτελεί η ρύθμιση για τον αποκλεισμό από το δημόσιο χρήμα των εργοδοτών που παραβιάζουν συστηματικά την εργατική νομοθεσία.
– Νόμο του Κράτους αποτελεί η ηλεκτρονική αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης εργαζόμενου, μόνο εφόσον ο ίδιος έχει συνυπογράψει ή ενημερωθεί με εξώδικο.
– Νόμο του Κράτους αποτελεί η υποχρεωτική, εκ των προτέρων, ηλεκτρονική δήλωση των υπερωριών.
– Νόμο του Κράτους αποτελεί ένα σύνολο ακόμη από θετικές για τους εργαζόμενους διατάξεις, οι οποίες περιλαμβάνονταν στο νομοσχέδιο.

Τέλος, σχετικά με το άρθρο 45, το υπουργείο Εργασίας αναφέρει ότι «σεβόμενοι τις διαδικασίες της Βουλής και τις επιφυλάξεις, οι οποίες διατυπώθηκαν από βουλευτές και φορείς, το συγκεκριμένο άρθρο αποσύρθηκε και θα επανακατατεθεί με τις αναγκαίες βελτιώσεις».

Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο άρθρο αφορούσε στις διαδικασίες διαβούλευσης μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών σε μία επιχείρηση και ουδεμία σχέση είχε με τις διατάξεις για την αδήλωτη, την υποδηλωμένη και την απλήρωτη εργασία ούτε και με τη διάταξη για τη βλαπτική μεταβολή.

http://www.aftodioikisi.gr/ergasiaka-ypallilwn-ota/ip-ergasias-oles-oi-diataxeis-gia-tin-prostasia-ton-ergazomenon-ti-allazei/

Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017

Ξεκινά η Κινητικότητα: Τι προβλέπουν εγκύκλιος και απόφαση Γεροβασίλη

 
Την εκκίνηση του πρώτου κύκλου της κινητικότητας, αναμένεται να δώσει η εγκύκλιος και η υπουργική απόφαση της υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγας Γεροβασίλη, που πρόκειται να δημοσιοποιηθούν άμεσα.

Σύμφωνα με πηγές του που υπουργείο έχει υπογραφεί ήδη η εγκύκλιος από την κ. Γεροβασίλη για να ξεκινήσει η κινητικότητα προκειμένου να αποσταλεί στις υπηρεσίες. Παράλληλα, η υπουργός έχει υπογράψει και τη σχετική απόφαση για να τη σύσταση της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας. Υπενθυμίζεται ότι για να προχωρήσει η κινητικότητα, οι φορείς πρέπει να έχουν καταθέσει οργανογράμματα.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό οι υπηρεσίες θα αποστέλλουν στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας τα αιτήματά τους για κάλυψη θέσεων με μετάταξη ή απόσπαση, από 1η Σεπτεμβρίου έως 15 Σεπτεμβρίου. Στη συνέχεια και μετά την πάροδο περίπου ενός μηνός που θα χρειαστεί για την αξιολόγηση των αιτημάτων των υπηρεσιών, τα αιτήματα θα αναρτηθούν στην ειδική ψηφιακή πλατφόρμα για την κινητικότητα, ώστε να είναι διαθέσιμα προς κάθε ενδιαφερόμενο.


Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι προς κάλυψη θέσεις θα αναρτηθούν κοντά στις 15 Οκτωβρίου, για τις επόμενες 15 μέρες – δηλαδή θα είναι αναρτημένες για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων έως τα τέλη Οκτωβρίου.

Υπενθυμίζουμε ότι βασικά σημεία του νέου πλαισίου, όπως καθορίζονται από το νέο νομικό πλαίσιο είναι:

Η κινητικότητα μεταξύ φορέων αφορά στην κάλυψη κενών θέσεων και θα έχει εθελοντικό χαρακτήρα.

Η κινητικότητα εντός του ίδιου φορέα θα έχει την μορφή απόσπασης του υπαλλήλου με προσωρινό χαρακτήρα για την κάλυψη αναγκών.

Θα παρέχονται κίνητρα σε όσους επιλέξουν παραμεθόριες περιοχές και νησιά. Τα κίνητρα θα έχουν σχέση με την μισθολογική και την βαθμολογική εξέλιξη των υπαλλήλων. Η αποκάλυψη ήρθε σήμερα από τον ίδιο τον υπουργό, ο οποίος αναφέρθηκε σε συνεργασία που έχει ξεκινήσει ήδη με στελέχη του υπουργείου Οικονομικών, ώστε -πέρα από τα προβλεπόμενα βαθμολογικά κίνητρα- να επιτευχθούν και μισθολογικά στο μέλλον για τις θέσεις που προαναφέραμε.

Μετά το διορισμό ή τη μετάταξη στη νέα θέση θα υπάρχει υποχρέωση παραμονής για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (τουλάχιστον τρία χρόνια).

Παράλληλα μία από τις αλλαγές που προστέθηκαν στο τελικό κείμενο του νομοσχεδίου είναι η δυνατότητα διενέργειας συνέντευξης μεταξύ των τριών επικρατέστερων υπαλλήλων που διεκδικούν την ίδια θέση, πριν ο φορέας υποδοχής καταλήξει στην τελική επιλογή του.

Στόχος, είναι η πληρέστερη αξιολόγηση των υποψηφίων από τον φορέα του Δημοσίου που δέχεται τους μετατασσόμενους.

Έτσι, λοιπόν, προβλέπεται η δυνατότητα διενέργειας συνέντευξης μεταξύ των τριών επικρατέστερων υπαλλήλων που διεκδικούν την ίδια θέση πριν ο φορέας υποδοχής καταλήξει στην τελική επιλογή του. Η σχετική πρόβλεψη διευρύνεται σε όλες τις εκπαιδευτικές κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων. Οπως αναφέρεται στο τελικό νομοσχέδιο: «Συνέντευξη δύναται να διενεργείται και για θέσεις κλάδων/ειδικοτήτων ΔΕ και ΥΕ κατηγοριών», είναι συγκεκριμένα η προσθήκη.

Δείτε το ΦΕΚ με το νόμο για την κινητικότητα

http://www.aftodioikisi.gr/dimosio/xekina-kinitikotita-ti-provlepoun-egkiklios-kai-apofasi-gerovasili/ 

Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2017

Αυτοκριτική Καμίνη: Καθόλου άδικη η κριτική για την καθαριότητα στην Αθήνα
«Καθόλου άδικη», σύμφωνα με τον ίδιο τον δήμαρχο Αθηναίων, Γιώργο Καμίνη, οι κριτική που ασκούν πολίτες για την εικόνα της πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με όσα είπε ο δήμαρχος απαντώντας σε σχετική ερώτηση σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Νέα Σελίδα», «οι πολίτες δικαίως βλέπουν μια Αθήνα που δεν γίνεται πιο καθαρή, πιο φωτεινή το βράδυ, με πολλά, υπερβολικά πολλά τραπεζάκια έξω. Δεν έχουμε πετύχει σε αυτά όσο θα θέλαμε».

«Δεν τα παρατάμε, προσπαθούμε, είναι δουλειά μας. Δεν θα υποσχεθώ τίποτα. Έχω πεισμώσει και θυμώσει», τόνισε στη συνέχεια ο δήμαρχος.

«Σε λίγους μήνες να με ξαναρωτήσετε παρακαλώ και για τα τρία. Αλλά ξέρετε, είμαι υπερήφανος ότι μπορώ να κοιτάω κατάματα τον δημότη και να του εξηγώ και για ό,τι δεν έχει γίνει και για ποιο λόγο δεν το έχουμε ακόμη καταφέρει. Οι πολίτες μας αναγνωρίζουν εντιμότητα και προσπάθεια και γι αυτό μας ακούν. Εξάλλου δεν έρχονται από άλλο πλανήτη. Βλέπουν και μια Αθήνα στην οποία έχει επιστρέψει η ζωντάνια, δειλά – δειλά η επιχειρηματική δραστηριότητα, ο τουρισμός, η αισιοδοξία και η παγκόσμια αναγνώριση», κατέληξε στην απάντησή του ο κ. Καμίνης.

http://www.aftodioikisi.gr/ota/dimoi/aftokritiki-kamini-katholou-adiki-kritiki-gia-tin-kathariotita-stin-athina/ 

Δημόσιο – αξιολόγηση: Στη Βουλή η τροπολογία -Προβλέψεις για προϊσταμένους, προθεσμίες


Κατατέθηκε στη Βουλή η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ με την οποία δίνονται κίνητρα και αντικίνητρα για την αξιολόγηση στο Δημόσιο. Η τροπολογία κατατέθηκε τελικά στο νομοσχεδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης “Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις – Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ” και όχι σε αυτό το Εργασίας και άρα αναμένεται να συζητηθεί και να ψηφιστεί την ερχόμενη εβδομάδα στη Βουλή.

Όπως έχει γράψει η aftodioikisi.gr, το “μπαλάκι” πηγαίνει στους προισταμένους.


Παράλληλα με την τροπολογία δίνεται περιθώριο 10 ημερών σε κάθε αξιολογητή να καταθέση την έκθεση αξιολόγησης.

Τέλος με την τροπολογία προκειμένου να συντομεύσουν οι διαδικασίες δεν χρειάζεται η προμήθεια των εντύπων αξιολόγησης να γίνει από το Εθνικό Τυπογραφείο:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

http://www.aftodioikisi.gr/ipourgeia/dimosio-axiologisi-sti-vouli-tropologia-provlepseis-gia-proistamenous-prothesmies/ 

Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2017

Στάσεις εργασίας στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο την επόμενη εβδομάδαΣτάσεις εργασίας εξήγγειλαν οι εργαζόμενοι στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο για την ερχόμενη εβδομάδα, και συγκεκριμένα τις ημέρες Τρίτη και Παρασκευή.

Ειδικότερα, οι συρμοί του ηλεκτρικού θα μείνουν ακινητοποιημένοι την Τρίτη από τις 21.00 έως λήξη της βάρδιας και την Παρασκευή από 12.00 έως 15.00.

Οι εργαζόμενοι σημειώνουν μεταξύ άλλων ότι «το τελευταίο 10μηνο λειτουργεί στην Εταιρεία «βιομηχανία» μετακινήσεων, τοποθετήσεων και προαγωγών, με τη χρήση του αναχρονιστικού, αδιαφανούς και αναξιοκρατικού συστήματος της «προφορικής συνέντευξης».

http://www.aftodioikisi.gr/ergasiaka-ypallilwn-ota/staseis-ergasias-ston-ilektriko-sidirodromo-tin-epomeni-evdomada/

Τσίπρας: Ψηφιακό Δημόσιο το 2020 – Τι είπε για συμβασιούχους, θεσμικές αλλαγέςΚεντρικό ρόλο κατείχε η ελληνική δημόσια διοίκηση στην ομιλία του πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, στο συνεδριακό κέντρο Ι. Βελλίδης, με την οποία άνοιξαν οι εργασίες της 82ης ΔΕΘ, το βράδυ του Σαββάτου, με τον κ. Τσίπρα να περιγράφει το όραμα της κυβέρνησης για το νέο ψηφιακό δημόσιο του 2020: Οι συναλλαγές των πολιτών με τις δημόσιες υπηρεσίες να ολοκληρώνονται ηλεκτρονικά μέσω κινητού ή ηλεκτρονικού υπολογιστή. «Αν το καταφέρουμε αυτό και θα δουλέψουμε σκληρά για να το καταφέρουμε, θα είναι το μεγαλύτερο βήμα εκσυγχρονισμού της χώρας», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Τσίπρας δεν στάθηκε μόνο σε αυτήν την αλλαγή αλλά και άλλες, που αφορούν κυρίως θέματα προσωπικού, τις οποίες, κατά τον ίδιο, αποτελούν «μεταρρυθμίσεις σημαντικές που κανείς δεν τόλμησε τα τελευταία χρόνια». Ο πρωθυπουργός επισήμανε τις αξιοκρατικές διαδικασίες επιλογής προϊσταμένων με το νέο σύστημα, στην επιλογή στελεχών σε υψηλές θέσεις ευθύνης μέσω του Μητρώου Στελεχών, αλλά και την κινητικότητα που «ξεπάγωσε» πρόσφατα.

Στρατηγικός στόχος, εξήγησε ο κ. Τσίπρας, αποτελεί για την κυβέρνηση ένα δημόσιο στο οποίο θα έχουν πρόσβαση με ισότιμους όρους όλοι οι πολίτες και «ένα δημόσιο αρωγός στην προσπάθεια ανάκαμψης και του νέου παραγωγικού μοντέλου».

Τραβώντας διαχωριστική γραμμή με το παρελθόν, ο πρωθυπουργός τόνισε ξεκινώντας τις αναφορές του για το δημόσιο, ότι «βασικός άξονας είναι η διαμόρφωση νέων θεσμών και μηχανισμών ελέγχων που θα εγγυώνται την προστασία του δημοσίου συμφέροντος».

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε νοσηρές παθογένειες του παρελθόντος: «Σε ποιο στρατηγικό σχέδιο υπάκουαν οι προσλήψεις στο Δημόσιο;», αναρωτήθηκε απαντώντας: «Σε κανέναν. Ο καθένας έκανε ότι ήθελε και δημιουργήθηκαν στρατιές ομήρων συμβασιούχων ενώ υπηρεσίες έμεναν υποστελεχωμένες».

«Άλλο παράδειγμα, τα δισεκατομμύρια που σπαταλήθηκαν για την ψηφιοποίηση του δημόσιου τομέα τις περασμένες δεκαετίες χωρίς σχέδιο και συντονισμό. Όποιος πρόλαβε τον κύριο είδε. Και τώρα προσπαθούμε να συμμαζέψουμε τα ασυμμάζευτα», συμπλήρωσε ο κ. Τσίπρας.

http://www.aftodioikisi.gr/dimosio/tsipras-apo-deth-sto-dimosio-megalitero-vima-eksigxronismou-ta-teleftaia-xronia/ 

Παρασκευή, 8 Σεπτεμβρίου 2017

ΑΔΕΔΥ: Κήρυξη απεργιών τον ΟκτώβριοΤην κήρυξη απεργιακών κινητοποιήσεων τον Οκτώβριο και τη συμμετοχή στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ, αποφάσισε, το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Συγκεκριμένα σε συνεδρίαση του, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, «αφού συζήτησε διεξοδικά τις τρέχουσες εξελίξεις καθώς και τις προθέσεις της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ στα ζητήματα της Αξιολόγησης, του Μισθολογίου, του συνδικαλιστικού νόμου καθώς και τα θέματα που αφορούν τον Δημόσιο Τομέα και περιλαμβάνονται στην τρίτη αξιολόγηση και στο καθεστώς των μνημονίων.

Αποφάσισε:

1. Τη συμμετοχή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στις απεργιακές κινητοποιήσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της Δ.Ε.Θ.

2. Την κήρυξη απεργιακών κινητοποιήσεων τον Οκτώβριο σε ημερομηνίες που θα καθορίσει η Εκτελεστική Επιτροπή για τα θέματα που συζητήθηκαν.

Θεωρεί απαραίτητη την καλή προετοιμασία της αγωνιστικής δράσης μας».

Πέμπτη, 7 Σεπτεμβρίου 2017

Γεροβασίλη: Στοχευμένες με κριτήρια οι προσλήψεις συμβασιούχων -Τι είπε για αξιολόγησηΓια στοχευμένες προσλήψεις συμβασιούχων με κριτήριο την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών, έκανε λόγο, η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγα Γεροβασίλη, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο της ΕΡΤ. Επίσης ανέφερε ότι η αξιολόγηση θα είναι «αντικειμενική και αξιοκρατική».

Για τους συμβασιούχους ανέφερε πως στο πλαίσιο των δημοσιονομικών υποχρεώσεων και δεσμεύσεων της χώρας «οι προσλήψεις πρέπει να είναι στοχευμένες και να αφορούν εργαζόμενους που καλύπτουν επί χρόνια πάγιες και διαρκείς ανάγκες στο πλαίσιο στήριξης του κοινωνικού κράτους και του πολίτη».

Εμείς, συνέχισε «επιθυμούμε να εξορθολογίσουμε το δημόσιο και όχι να το διογκώσουμε ώστε αυτό να αποτελέσει εργαλείο για την ανάπτυξη, είπε η κ. Γεροβασίλη».

Αναφερόμενη στην αξιολόγηση, είπε ότι η κυβέρνηση «υιοθέτησε ένα σύστημα στο Δημόσιο με αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια».
Η αξιολόγηση, είπε, «πρέπει να είναι αντικειμενική και αξιοκρατική και να καταργεί το πελατειακό σύστημα».

Η μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης, είπε η κ. Γεροβασίλη , έρχεται να βελτιώσει τις σχέσεις κράτους, κοινωνίας, πολίτη, επιχείρησης με μια σειρά από παρεμβάσεις όπως μείωση γραφειοκρατίας, επιτάχυνση των διαδικασιών, της ψηφιακής υπογραφής κ.α

«Μόνο με την ψηφιακή υπογραφή», ανέφερε σαν παράδειγμα, το κράτος εξοικονομεί 200 εκατομύρια ευρώ, τονίζοντας πως «έτσι γίνεται ο εξορθολογισμός του δημοσίου και όχι με απολύσεις».

Κάνουμε πράξη τον εξορθολογισμό του κράτους ώστε να καταστεί φιλικό προς τον πολίτη και την επιχείρηση. Η Εθνική Στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση στοχεύει στο να γίνει η δημόσια διοίκηση εργαλείο ανάπτυξης, τόνισε η υπουργός.

Σαν παράδειγμα αποκομματικοποίησης ανέφερε τον επικείμενο διαγωνισμό, τον Σεπτέμβριο, για τους γενικούς γραμματείς των υπουργείων.

Τετάρτη, 6 Σεπτεμβρίου 2017

Δημόσιο-αξιολόγηση: Ρύθμιση στη Βουλή την επόμενη βδομάδα -Τι θα περιλαμβάνειΤην ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης να κατατεθεί στη Βουλή η ρύθμιση του με τα κίνητρα και τα αντικίνητρα για την αξιολόγηση. Το γεγονός επιβεβαιώσε μιλώντας στο Real fm και η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγα Γεροβασίλη τονίζοντας ότι “η τελική ρύθμιση την οποία επεξεργαζόμαστε θα εμφανιστεί και σε 1-2 ημέρες”. Η κ. Γεροβασίλη είπε ότι η ρύθμιση θα υπενθυμίζει με πιο δυναμικό τρόπο σε όσους έχουν θέσεις ευθύνης ότι δεν μπορούν να αρνούνται να αξιολογούν το προσωπικό τους και έθεσε ως στόχο την ολοκλήρωση της διαδικασίας μέσα στον Σεπτέμβριο. «Δεν είναι δυνατόν να βρίσκεσαι σε θέση ευθύνης ή να θέλεις να ξαναδιεκδικήσεις μία θέση ευθύνης και να έχεις αρνηθεί να αξιολογήσεις το προσωπικό σου», είπε χαρακηριστικά.

Όσον αφορά του πότε το υπουργείο θέλει να τελειώσει η διαδικασία της αξιολόγησης η κ. Γεροβασίλη τόνισε: “Το όριο θα είναι εντός του Σεπτεμβρίου. Σας είπα ότι μιλάμε για την αξιολόγηση του 2016, αντιλαμβάνεστε ότι τον Σεπτέμβριο του 2017 είναι λογικό και μάλιστα είναι και κομμάτι μίας ολόκληρης μεταρρύθμισης η οποία έχει χαρακτηριστικά τα οποία δεν έχει κανείς υπάλληλος να φοβηθεί κάτι”.

Σύμφωνα με την υπουργό “ο μέσος υπάλληλος σήμερα φοβάται ότι η αξιολόγηση είναι κάτι που θα του βγει σε κακό, παρόλο που οι αξιολογήσεις, από το 2010 μέχρι και το προηγούμενο διάστημα και για 7 χρόνια δεν είχαν γίνει ούτε αξιολογήσεις, ούτε κρίσεις προϊσταμένων, παρά κομματικές τοποθετήσεις… Αφού έχουμε προχωρήσει σε έναν βαθμό αξιολόγησης ο οποίος δεν είναι ικανοποιητικός αυτή τη στιγμή εξετάζεται μία νομοθετική, ενδεχομένως, ρύθμιση η οποία θα δώσει ένα έναυσμα στο να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί πολύ σύντομα ποια η αξιολόγηση”.

Γιατί καθυστερεί

Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του υπουργείου, αρχικά η ρύθμιση ήταν προγραμματισμένο να κατατεθεί εντός της τρέχουσας εβδομάδας, ωστόσο όπως σημειώνουν πηγές του ΥΠΔΑ, το «βεβαρημένο» πρόγραμμα των τελευταίων ημερών, αλλά και η εκδήλωση για την παρουσίαση της «Εθνικής Στρατηγικής για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση» στο μουσείο Μπενάκη, μετέθεσαν την κατάθεση της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ρύθμιση θα κατατεθεί, με τη μορφή τροπολογίας, στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, που ήδη βρίσκεται για συζήτηση στη Βουλή και θα ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα. Σε κάθε περίπτωση η ηγεσία του ΥΠΔΑ, θέλει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, πριν την άνοδο του Τσίπρα, το επόμενο Σαββατοκύριακο στη ΔΕΘ.

Το κείμενο της ρύθμισης ήδη ετοιμάζεται από τα στελέχη και τους νομικούς του ΥΠΔΑ, με εντατικούς ρυθμούς και μέσα στο Σαββατοκύριακο, αναμένεται να ολοκληρωθούν και οι τελευταίες λεπτομέρειες.

Το υπουργείο δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα, στην συγκεκριμένη ρύθμιση, αφού όπως έχει γράψει από τις 8 Αυγούστου η aftodioikisi.gr, στόχος της είναι να “σπάσει” το 80% της αποχής των δημοσίων υπαλλήλων από την αξιολόγηση.

Βασική επιδίωξη του υπουργείου, είναι μέσω της νέας διάταξης, να συνδεθούν οι μετακινήσεις των υπαλλήλων με τις προαγωγές που υπόσχονται αυξήσεις στους μισθούς τους, από το 2018.

Τι θα περιλαμβάνει

Ειδικότερα, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του υπουργείου:

-Θα δίνεται η δυνατότητα να συμμετεχουν στην διαδικασία επιλογής προϊσταμένων και βαθμολογικής εξέλιξης μόνο σε όσους δημόσιους υπαλλήλους συμπληρωσουν τα φύλλα αξιολογησης

-Θα ορίζεται ρητά ότι η συμμετοχή των δημοσίων υπαλλήλων στην αξιολόγηση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στο νέο σύστημα κινητικότητας που θα εφαρμοστεί τον Σεπτέμβριο. Όσοι υπάλληλοι δεν συμμετέχουν στην αξιολόγηση θα αποκλείονται αυτόματα και από τη διαδικασία της κινητικότητας χάνοντας έτσι τη δυνατότητα να μετακινηθούν σε θέσεις που επιθυμούν. Αυτό πρακτικά μπορεί να έχει και συνέπειες στους μισθούς τους.

Η ηγεσία του ΥΠΔΑ θεωρεί ότι με τα κίνητρα και αντικίνητρα που θα φέρει η ρύθμιση, θα αλλάξουν στάση και οι δημόσιοι υπάλληλοι και θα συμμετέχουν στη διαδικασία της αξιολόγησης, αφού θα έχουν «απτά αποτελέσματα», ενώ αν γυρίσουν την πλάτη σε αυτή, ναι μεν δεν θα τους επιβληθούν πειθαρχικά μέτρα όπως έχει διαβεβαίωσει η κ. υπουργός Ο. Γεροβασίλη, αλλά στην πραγματικότητα έχουν μόνο να χάσουν.

Οι δύο λόγοι της βιασύνης

Στο ΥΠΔΑ βιάζονται να τελειώσει η υπόθεση της αξιολόγησης όχι μόνο γιατί, όπως τονίζουν “αποτελεί τη βάση για τις αλλαγές στο Δημόσιο”, αλλά και για δύο ακόμη λόγους:

-Ο πρώτος αφορά τις πολιτικές διαστάσεις υψηλού επιπέδου που έχει πάρει το ζήτημα, με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη, να επιτίθεται στην κυβέρνηση και να τις καταλογίζει ευθύνες λέγοντας ότι «η σημερινή μαζική άρνηση εφαρμογής της αξιολόγησης είναι προϊόν του απόλυτου λαϊκισμού με τον οποίο πολιτεύθηκε, χωρίς ευθύνη και χωρίς ντροπή, ο ΣΥΡΙΖΑ το 2014», αλλά να δέχεται κατηγορίες από το υπουργείο για «σιωπηρή υποκίνηση της αποχής από τη διαδικασία της αξιολόγησης».

-Γιατί, εφόσον δεν προχωρήσει, θα αποτελέσει ένα από τα «αγκάθια» της επικείμενης τρίτης αξιολόγησης με τους δανειστές.

Τρίτη, 5 Σεπτεμβρίου 2017

Σκουρλέτης: Θα αποκαταστήσουμε τους συμβασιούχους -Τι λέει για απλή αναλογική


Εντός των επόμενων μηνών τοποθετεί χρονικά την ψήφιση του συνόλου των αλλαγών που προωθεί η κυβέρνηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στις οποίες περιλαμβάνεται και η αλλαγή του εκλογικού νόμου με την θέσπιση απλής αναλογικής, ο υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης.

«Η θέσπιση της απλής αναλογικής στις αυτοδιοικητικές εκλογές είναι ένα μέτρο που τυγχάνει μιας ευρύτερης αποδοχής από τον κόσμο αλλά κι από τους εμπλεκόμενους πιο ενεργά στην υπόθεση της αυτοδιοίκησης. Η γνήσια αντιπροσώπευση των τοπικών συσχετισμών θα επιδράσει προωθητικά για τις τοπικές κοινωνίες. Ελπίζω μέσα στους επόμενους μήνες και εντός του έτους να έχουμε ολοκληρώσει την ψήφιση του συνόλου των αλλαγών, που θέλουμε να προωθήσουμε στην αυτοδιοίκηση, που ένα μέρος τους αποτελεί ο εκλογικός νόμος», είπε συγκεκριμένα ο υπουργός σε συνέντευξή του στην κυριακάτικη Kontranews,

Στο θέμα των συμβασιούχων του δημοσίου ο υπουργός, επιβεβαιώνοντας τις προθέσεις της κυβέρνησης να τους απαλλάξει από το καθεστώς εργασιακής ομηρίας, διευκρινίζει ότι δεν πρόκειται για νέες προσλήψεις καθώς εργάζονται ήδη στο δημόσιο, αλλά «για μια αναγκαία προσπάθεια αποκατάστασης της πραγματικής εργασιακής τους σχέσης που δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό».

Ενδιαφέρον έχουν δύο απαντήσεις του για το πολυνομοσχέδιο (σ.σ. νόμο πλέον) του υπουργείου για τους ΟΤΑ που ψηφίστηκε το καλοκαίρι από τη Βουλή. Παραδέχθηκε ότι δημιουργήθηκε ζήτημα με τους δανειστές, απάντώντας σε σχετική ερώτηση ότι «δεν νομίζω πως υπάρχει νομοσχέδιο που οι θεσμοί να μην έθεσαν ζήτημα», ενώ σε όσους χαρακτήρισαν το πολυνομοσχέδιο «κατάλογο ρουσφετολογικών διατάξεων», ο κ. Σκουρλέτης απάντησε: «Πρόκειται περί γνωστών αντιπολιτευτικών κορόνων που κατέπεσαν μέσα από την ίδια τη συζήτηση στη Βουλή. Σας θυμίζω πως ένα μεγάλος αριθμός των άρθρων του, ψηφίστηκε από το σύνολο σχεδόν των κομμάτων. Αντίθετα, το περιεχόμενο του νομοσχεδίου αποτελεί μια έμπρακτη στήριξη της αυτοδιοίκησης και των εργαζομένων της, ενώ ταυτόχρονα έλυσε διάφορα χρόνια ζητήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία της».

Αναλυτικότερα, ολόκληρη η συνέντευξη του Υπουργού Εσωτερικών, Πάνου Σκουρλέτη, στην Κυριακάτικη Kontranews και στην δημοσιογράφο Στέλλα Γκαντώνα :


Τώρα που τελείωσαν οι διακοπές και η πολιτική ζωή επανέρχεται σε κανονικούς ρυθμούς. Ποια πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης κατά τη γνώμη σας;

Αυτή που ήταν και πριν την καλοκαιρινή ανάπαυλα, αν και για ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας οι διακοπές είναι όνειρο θερινής νυκτός. Προτεραιότητα λοιπόν είναι να αρχίσει να μετουσιώνεται σε πραγματικά μεγέθη αυτό το οποίο διαμορφώθηκε στο ψυχολογικό πεδίο μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Η προοπτική μιας νέας οικονομικής δυναμικής να γίνει πραγματικότητα, με νέες θέσεις εργασίας, νέες δουλειές και υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Αισθάνεστε δικαιωμένος από τις εξελίξεις στην πραγματική οικονομία κ. υπουργέ; Γιατί ένα μεγάλο μέρος συμπολιτών μας, και κυρίως οι επαγγελματίες, αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους…

Είναι πολύ νωρίς να μιλάμε για δικαίωση, αλλά είναι εξίσου σωστό να μιλάμε για θετικές προοπτικές και πραγματικές δυνατότητες. Το στοίχημα είναι να αξιοποιήσουμε το θετικό κλίμα. Βεβαίως την ίδια στιγμή οι καλές προοπτικές συνυπάρχουν με την πραγματική αδυναμία ενός μεγάλου μέρους ελευθεροεπαγγελματιών να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Είναι σαφές πως καθώς η οικονομία θα ανατάσσεται θα πρέπει να κάνουμε και τις αναγκαίες βελτιώσεις στην εφαρμοζόμενη πολιτική, κυρίως στον τομέα της φορολογικής ελάφρυνσης των συγκεκριμένων επαγγελματικών κατηγοριών.

Η τρίτη αξιολόγηση εκτιμάτε πως θα κλείσει γρήγορα;

Η σταθερή επιδίωξη της ελληνικής κυβέρνησης είναι να κλείσει το συντομότερο δυνατό με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Κάτι τέτοιο όμως όπως γνωρίζετε καλά, δεν εξαρτάται μόνον από εμάς.

Σε περίπτωση που οι δανειστές αξιώσουν νέα μέτρα, αποκλείετε βουλευτικές εκλογές;

Η αλήθεια είναι πως σε κάθε αξιολόγηση οι δανειστές μας έχουν συνηθίσει σε εκπλήξεις. Έχω όμως την εκτίμηση ότι έχουμε μπει σε μια νέα φάση. Έχουμε απτά αποτελέσματα, η ελληνική οικονομία αξιολογείται πιο θετικά, άρα δεν έχει καμία βάση η οποιαδήποτε απαίτηση για νέες αξιώσεις. Δεν βλέπω λοιπόν εκλογές.

Την αντιπολιτευτική τακτική της Νέας Δημοκρατίας πως τη σχολιάζετε;

Δεν νομίζω πως η χώρα έχει γνωρίσει μεταπολιτευτικά πιο καθυστερημένη, και τελικώς πιο επιζήμια στάση από αυτήν της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ένα μείγμα ακροδεξιού διχαστικού λόγου με ακραίες νεοφιλελεύθερες, αντικοινωνικές και λαϊκίστικες κραυγές.

Πιστεύετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να επιμείνει στη συνεργασία με τους ΑΝΕΛ;

Δεν έχουν εκλείψει οι λόγοι της συνεργασίας με τους ΑΝΕΛ παρά τις μεγάλες διάφορες σε αρκετά θέματα.

Τα κόμματα της Κεντροαριστεράς ή του Κέντρου θεωρείτε ότι έχουν κάνει τις επιλογές τους μετεκλογικά -σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας- προς τη ΝΔ;

Είναι πολύ πιθανό να συμβεί αυτό που λέτε από τη στιγμή που δεν κατορθώνει να χειραφετηθεί αυτός ο χώρος έναντι της Νέας Δημοκρατίας. Δυστυχώς η κ. Γεννηματά είναι όμηρος ενός πολιτικού προσωπικού που έχει πάρει διαζύγιο από τα ιστορικά χαρακτηριστικά του χώρου που θέλει να εκπροσωπεί. Σε κάθε περίπτωση οι εκλογές ακόμη απέχουν πολύ και το αποτέλεσμα θα επιδράσει καταλυτικά σε όλους.

Κυβέρνηση και κόμμα λειτουργούν συντονισμένα;

Είναι διακριτοί οι ρόλοι τους, αλλά συμπληρωματικοί ταυτόχρονα. Πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης

Παρά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, βλέπουμε ότι επιμένετε οι εκλογές για την αυτοδιοίκηση να διεξαχθούν με το σύστημα της απλής αναλογικής. Πότε θα φέρετε το νέο εκλογικό νόμο προς ψήφιση;

Η θέσπιση της απλής αναλογικής στις αυτοδιοικητικές εκλογές είναι ένα μέτρο που τυγχάνει μιας ευρύτερης αποδοχής από τον κόσμο αλλά κι από τους εμπλεκόμενους πιο ενεργά στην υπόθεση της αυτοδιοίκησης. Η γνήσια αντιπροσώπευση των τοπικών συσχετισμών θα επιδράσει προωθητικά για τις τοπικές κοινωνίες. Ελπίζω μέσα στους επόμενους μήνες και εντός του έτους να έχουμε ολοκληρώσει την ψήφιση του συνόλου των αλλαγών, που θέλουμε να προωθήσουμε στην αυτοδιοίκηση, που ένα μέρος τους αποτελεί ο εκλογικός νόμος.

Σε όσους χαρακτήρισαν το πολυνομοσχέδιο «κατάλογο ρουσφετολογικών διατάξεων» , τι απαντάτε κ. υπουργέ;

Πρόκειται περί γνωστών αντιπολιτευτικών κορόνων που κατέπεσαν μέσα από την ίδια τη συζήτηση στη Βουλή. Σας θυμίζω πως ένα μεγάλος αριθμός των άρθρων του, ψηφίστηκε από το σύνολο σχεδόν των κομμάτων. Αντίθετα, το περιεχόμενο του νομοσχεδίου αποτελεί μια έμπρακτη στήριξη της αυτοδιοίκησης και των εργαζομένων της, ενώ ταυτόχρονα έλυσε διάφορα χρόνια ζητήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία της.

Το κόστος της πρόσληψης των συμβασιούχων, δεν θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό κ. υπουργέ;

Γιατί χρησιμοποιείτε τον όρο προσλήψεις για ανθρώπους που ήδη εργάζονται στον δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα; Δεν πρόκειται περί αυτού, αλλά για μια αναγκαία προσπάθεια αποκατάστασης της πραγματικής εργασιακής τους σχέσης που δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.

Και μια τελευταία ερώτηση. Σύμφωνα με πληροφορίες οι θεσμοί έθεσαν ζήτημα για το μεγάλο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε το καλοκαίρι. Ισχύει κάτι τέτοιο; Και αν ναι, η απάντησή σας ποια είναι;

Δεν νομίζω πως υπάρχει νομοσχέδιο που οι θεσμοί να μην έθεσαν ζήτημα. Είναι διαπιστωμένη η διάθεση τους να παρεμβαίνουν όσο το δυνατόν περισσότερο. Χρέος δικό μας είναι να θέτουμε όρια και να υπερασπιζόμαστε τη λειτουργία του δημοκρατικού μας πολιτεύματος. Σεβόμαστε τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τη συμφωνία που έχουμε υπογράψει, έχουμε συνείδηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες κυβερνάμε, αλλά δεν παύουμε να είμαστε η δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση αυτού του τόπου. Σε αυτόν που λογοδοτούμε είναι ο ελληνικός λαός που είναι και ο τελικός κριτής μας.

Δευτέρα, 4 Σεπτεμβρίου 2017

Συμβασιούχοι: Ποιοι δήμαρχοι έχουν διασφαλίσει τη μισθοδοσία τους με «εντέλλεσθε» (λίστα)


Χωρίς… ανησυχίες για το ενδεχόμενο απώλειας δεδουλευμένων κατά το διάστημα μεταξύ Ιουνίου – Αυγούστου, βρίσκονται μια σειρά συμβασιούχων εργατών καθαριότητας σε δήμους της χώρας, και αυτό γιατί οι οικείες δημοτικές αρχές έχουν προχωρήσει σε «εντέλλεσθε» προς τις οικονομικές υπηρεσίες για την καταβολή των αμοιβών των εργατών.

Πρόκειται για μια κίνηση που έχει χαρακτηριστικά «ρίσκου», καθώς σε πολλές τέτοιες περιπτώσεις ελλοχεύει για τον δήμαρχο που δίνει την εντολή να βρεθεί υπόλογος στο μέλλον και να βρεθεί αντιμέτωπος με καταλογισμούς. Ωστόσο, στον απόηχο του μεγάλου ζητήματος των συμβασιούχων που ξεκίνησε από τον περασμένο Ιούνιο, δεν ήταν λίγοι όσοι δήμαρχοι θέλησαν να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη μισθοδοσία στους συμβασιούχους εργάτες τους, ώστε να μην έρθουν αντιμέτωποι με το οικονομικό αδιέξοδο, ανεξάρτητα ποιες θα ήταν οι τελικές αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Οι δήμαρχοι που έχουν αποδώσει στους συμβασιούχους τα δεδουλευμένα τους μέσω «εντέλλεσθε» προς τις οικονομικές υπηρεσίες, είναι οι εξής:

Βύρωνα, Άκης Κατωπόδης
Περάματος, Γιάννης Λαγουδάκης
Πατρέων, Κώστας Πελετίδης
Χαλανδρίου, Σίμος Ρούσσος
Ηρακλείου (Αττικής), Νίκος Μπάμπαλος
Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας, Αρης Βασιλόπουλος

Παρασκευή, 1 Σεπτεμβρίου 2017

Κινητικότητα: Πώς θα αξιολογηθούν οι υποψήφιοι προς μετάταξη


Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για το νέο σύστημα κινητικότητας, που μπαίνει σε εφαρμογή από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν το νέο σύστημα, η αξιολόγηση των υποψήφιων προς μετάταξη υπαλλήλων θα γίνεται από τριμελές όργανο του φορέα που έχει ζητήσει να δεχτεί υπαλλήλους για την κάλυψη των κενών του. Το όργανο αυτό θα στελεχώνεται από τον γενικό διευθυντή και τον διευθυντή της υπηρεσίας στην οποία ανήκει η προς κάλυψη θέση, καθώς και τον διευθυντή προσωπικού του φορέα, αλλά και με τον προϊστάμενο του Τμήματος στο οποίο ανήκει η εκάστοτε προκηρυσσόμενη θέση και ο οποίος δύναται να συμμετέχει ως παρατηρητής εκπρόσωπος του οικείου συλλόγου εργαζομένων, όπως αναφέρει μια ακόμη προσθήκη.

Τα κριτήρια της αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνεται πάνω σε τέσσερα κριτήρια:
α) τη συνάφεια των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων με τη θέση που διεκδικούν
β) τις εκθέσεις αξιολόγησής τους (ζήτημα για το οποίο αναμένονται εξελίξεις, και συγκεκριμένα εάν το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης επιλέξει να «αποκλείσει» όσους απείχαν από την αξιολόγηση υπαλλήλων)
γ) την εμπειρία τους σε συναφές αντικείμενο
δ) κάθε στοιχείο του προσωπικού τους μητρώου που τεκμηριώνει την καταλληλότητά τους

Τελευταίο στάδιο

Για το τελευταίο στάδιο, της διαδικασίας αξιολόγησης πριν ολοκληρωθεί μια μετάταξη, προβλέπεται η δυνατότητα συνέντευξης μεταξύ των τριών επικρατέστερων. Ούτως ή άλλως όμως, βάσει της προωθούμενης νομοθετικής πρωτοβουλίας, εισάγεται η υποχρέωση να περιλαμβάνεται στα πρακτικά επιλογής συγκριτική αξιολόγηση των υποψηφίων. Προβλέπεται, δε, να καθορίζονται και τρεις επιλαχόντες για τη θέση, εφόσον υπάρχουν.

Ακόμη, στην τελική του μορφή, το νομοσχέδιο για την κινητικότητα διευκρινίζει για τους Δήμους ότι «ειδικά για τη μετάταξη υπαλλήλου από ΟΤΑ α΄ βαθμού απαιτείται επιπλέον η γνώμη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου».

Προϋποθέσεις


Η έτερη σημαντική αλλαγή που αποτυπώνεται στο τελικό νομοσχέδιο αφορά τις προϋποθέσεις συμμετοχής των υπαλλήλων στο σύστημα κινητικότητας. Συγκεκριμένα, πέφτει στο 50% (από 65%) το ελάχιστο ποσοστό των θέσεων που πρέπει να έχει καλυμμένο ένας φορέας, ώστε οι υπάλληλοί του να έχουν δικαίωμα να αιτηθούν τη μετακίνησή τους σε άλλη υπηρεσία. Εν ολίγοις, υπάλληλοι που υπηρετούν σε φορείς που έχουν κενές το 50% και άνω των θέσεών τους δεν θα έχουν δυνατότητα μετάταξης ή απόσπασης. Για τους δήμους με πληθυσμό κάτω των 90.000 κατοίκων, το ποσοστό των κενών δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 35%.

Η κινητικότητα θα έχει αμιγώς εθελοντικά χαρακτηριστικά και θα διενεργείται ως μετάταξη σε κενή οργανική θέση κλάδου/ειδικότητας της ίδιας ή ανώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας. Οι μετατάξεις θα διενεργούνται με ενιαία σχέση εργασίας, ανεξαρτήτως εάν οι υπάλληλοι είναι μόνιμοι ή εργάζονται με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ). Κατ’ εξαίρεση, εφόσον συντρέχουν αποδεδειγμένες σοβαρές και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες, οι μετακινήσεις θα διεξάγονται ως αποσπάσεις διάρκειας 1 έτους, με δυνατότητα παράτασης έως 3 μήνες.

Δυνατότητα συμμετοχής στο σύστημα κινητικότητας έχουν, συνοπτικά, οι υπάλληλοι που:
-έχουν συμπληρώσει διετία από τον διορισμό τους
-έχουν συμπληρώσει διετία από προηγούμενη μετάταξη ή από προηγούμενη απόσπαση – εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή όσοι μετακινηθούν προς υπηρεσίες της παραμεθορίου ή ορεινών και νησιωτικών περιοχών
-έχουν μεταταχθεί πριν από τη δημοσίευση του νόμου σε υπηρεσίες απομακρυσμένων/παραμεθόριων περιοχών με δέσμευση δεκαετούς παραμονής και έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 7 έτη παραμονής – όσοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 5 έτη παραμονής έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν άλλες θέσεις εντός της ίδιας παραμεθόριας περιοχής.

Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2017

Δημόσιο: Διάταξη -φωτιά βάζει πρόωρο τέλος στις συντάξεις πριν τα 62


Οριστικό τέλος στις πρόωρες συντάξεις στου Δημοσίου πριν τα 62 έτη βάζει η κυβέρνηση με διάταξη-φωτιά που αναμένεται να περιληφθεί σε νομοσχέδιο-σκούπα του υπουργείου Εργασίας τον Σεπτέμβριο, και συγκεκριμένα λίγο μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει σήμερα η «Ελευθερία του Τύπου», η επίμαχη διάταξη θα προβλέπει την οριστική κατάργηση της μεταβατικότητας των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης στο Δημόσιο που ίσχυε μέχρι το 2021.

Με λίγα λόγια το υπουργείο Εργασίας θα βάλει οριστικό «μπλόκο» στους δημοσίους υπαλλήλους που έχουν δικαίωμα συνταξιοδότησης πριν από τα 62.

Όπως επισημαίνουν στελέχη του υπουργείου Εργασίας η νέα νομοθετική παρέμβαση του υπουργείου Εργασίας, που στην ουσία τροποποιεί το νόμο 4336/2015, θα προβλέπει ότι οι υπάλληλοι που συνταξιοδοτούνται με μειωμένο όριο ηλικίας δεν θα λαμβάνουν σύνταξη αν η διαφορά από το όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη είναι μεγαλύτερη από 5 χρόνια.

Μάλιστα η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας είχε προσπαθήσει και στο παρελθόν να συμπεριλάβει τη συγκεκριμένη διάταξη σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών. Όμως σχεδόν την τελευταία είχε προτιμήσει να τη βάλει στο συρτάρι.

Γνώστες της κοινωνικής ασφάλισης υπογραμμίζουν ότι, αν και η συγκεκριμένη διάταξη αφορά το συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου, ανοίγει επί της ουσίας τον δρόμο για ανάλογη εφαρμογή και στα ταμεία μισθωτών του ιδιωτικού τομέα, δηλαδή για το ΙΚΑ, τα ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών και άλλους φορείς που έχουν καθεστώς πρόωρης εξόδου.

Υπενθυμίζεται ότι αυτές οι ευνοϊκές μεταβατικές διατάξεις για τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, που κανονικά έχουν ισχύ μέχρι το 2021, αφορούν χιλιάδες ασφαλισμένους σε Δημόσιο, ΔΕΚΟ, τράπεζες και ΙΚΑ.

Η επίμαχη διάταξη επικεντρώνεται μόνο στο Δημόσιο, καθώς στα υπόλοιπα ταμεία μισθωτών μειωμένης θα επιτρέπεται η έξοδος.

Όχι όμως για πολύ καθώς από το 2022 όλοι ανεξαιρέτως, οι ασφαλισμένοι για να συνταξιοδοτηθούν θα πρέπει να έχουν 40 χρόνια ασφάλισης ώστε να λάβουν πλήρη σύνταξη στα 62, ενώ με λιγότερα χρόνια θα πάρουν μειωμένη στα 62 χρόνια και πλήρη στα 67.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι άμεσα θιγόμενοι από την δρομολογούμενη καθολική εφαρμογή του μέτρου (δηλαδή σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα) είναι οι παλαιοί ασφαλισμένοι, δηλαδή πριν το 1993, αλλά και ειδικές κατηγορίες ασφαλισμένων, όπως μητέρες ανηλίκων, τρίτεκνες μητέρες του Δημοσίου και πατέρες ανηλίκων του Δημοσίου.

Επίσης θίγονται κάποιες κατηγορίες που είχαν κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2010-2011 ή 2012 και τέλος όσοι είχαν θεμελειωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα μέχρι τις 18 Αυγούστου 2015 (4336/2015).

Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2017

Συμβασιούχοι ΥΠΠΟ: Στάση Εργασίας -Διεκδικούν δεδουλευμένα και ανανέωση συμβάσεωνΤην Παρασκευή 1 Σεπτέμβρη από τις 12:00 έως τις 16:00, θα πραγματοποιηθεί η στάση εργασίας που κηρύχτηκε από το Πανελλήνιο Σωματείο Έκτακτου Προσωπικού του ΥΠΠΟ.

Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί και συγκέντρωση στις 12:30 στα κεντρικά γραφεία του ΤΑΠ (Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων) επί της Πανεπιστημίου 57, Αθήνα. Θα ακολουθήσει Παράσταση Διαμαρτυρίας στο ΥΠ.ΠΟ.Α. επί της Μπουμπουλίνας 20.

Tα αιτήματα της κινητοποίησης, όπως αναφέρονται στην ανακοίνωση του σωματείου, είναι:

«Η άμεση πληρωμή όλων των δεδουλευμένων των συναδέλφων που προσελήφθησαν τον Ιούνη με οκτάμηνη σύμβαση εργασίας στο ΤΑΠ. Διακόσιοι συνάδελφοι όλων των ειδικοτήτων δουλεύουν δωρεάν σε έναν φορέα με ετήσιο τζίρο κοντά στα 90 εκ. Ευρώ, προσφέροντας κρίσιμες υπηρεσίες σε εργαστήρια, πωλητήρια, διοίκηση κλπ σε ολόκληρη την επικράτεια.

Έναν φορέα που εκμεταλλευόμενος την εργασία τους, τους εμπαίζει χρησιμοποιώντας όλες τις σκοροφαγωμένες δικαιολογίες που έχουμε ακούσει εκατοντάδες φορές στο παρελθόν. Με μεγάλο πολύμορφο αγώνα καταφέραμε να ομαλοποιήσουμε την μισθοδοσία στις περισσότερες υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α. Η διοίκηση του ΤΑΠ φαίνεται να επιμένει στην παλιά καλή πρακτική κοροϊδίας και εκμετάλλευσης. Η πρακτική αυτή θα αλλάξει.

Άμεση καταβολή των εξαιρέσιμων (που καταβάλλονται από το ΤΑΠ) στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο καθώς και την καταβολή της μισθοδοσίας των συναδέλφων εκεί όπως και σε όλες τις υπηρεσίες και έργα του ΥΠ.ΠΟΑ. Να τελειώνουμε επιτέλους με τις καθυστερήσεις πληρωμών. Η δουλειά δεν είναι χόμπι.

Την άμεση ανανέωση των συμβάσεων των συναδέλφων στο έργο ΕΣΠΑ της Νέας Μονής που υλοποιεί η ΕΦΑ Χίου. Η αρμόδια Υπηρεσία επιχειρεί να πετάξει στον δρόμο 6 συναδέλφους που εκτέλεσαν με αποτελεσματικότητα την εργασία τους, σε ένα έργο που προχωρά και έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση μέχρι και τον Ιούλη 2018. Η Υπηρεσία εκδικείται με αυτόν τον τρόπο συναδέλφους που σήκωσαν το κεφάλι και εξέθεσαν τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν στο έργο. Συμπαραστεκόμαστε στον δίκαιο αγώνα τους και απαιτούμε να μην απολυθούν».

Τέλος το σωματείο επισημαίνει τα εξής: «Ζητάμε αξιοπρέπεια και ισονομία στην εργασία. Όχι στις διακρίσεις ενάντια στους συμβασιούχους. Απαιτούμε εξασφάλιση των αμοιβών μας και ίσα δικαιώματα για την ίδια εργασία. Να σταματήσει ο εμπαιγμός και η κοροϊδία. Κάλυψη των ελλείψεων προσωπικού με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού τώρα.

Άμεση αποπληρωμή των δεδουλευμένων.

Όχι στις απολύσεις συμβασιούχων.

Αξιοπρέπεια και ασφάλεια στην εργασία μας.

Μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους».

Τρίτη, 29 Αυγούστου 2017

Κατατίθεται το ν/σ για εργασιακά -Προβλέψεις για δημοσίους υπαλλήλους & αιρετούςΣύμφωνα με ενημέρωση από το Υπουργείο Εργασίας, το νομοσχέδιο για τα εργασιακά θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή. Για το θέμα αυτό θα δοθεί συνέντευξη Τύπου, στις 15.00 (Σταδίου 29, 8ος όροφος), όπου θα παρευρεθούν η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Έφη Αχτσιόγλου, η Αναπληρώτρια Υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου και ο Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Αναστάσιος Πετρόπουλος.

Συγκεκριμένα, το Σχέδιο Νόμου προωθεί μια σειρά από ρυθμίσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα των εργαζομένων και των ασφαλισμένων, και ενισχύουν την κοινωνική προστασία συγκεκριμένων ευπαθών ομάδων. Επίσης στο νομοσχέδιο υπάρχουν ευνοϊκές προβλέψεις για δημοσίους υπαλλήλους και αιρετούς.

Ειδικότερα:

— Για τον υπολογισμό της σύνταξης των αιρετών θα μπορεί να αθροίζεται στις συντάξιμες αποδοχές και το εισόδημά τους από άλλες δραστηριότητες.

— Καταργείται η παραγραφή του δικαιώματος σύνταξης για υπαλλήλους του Δημοσίου εφόσον δεν έχει εκδοθεί η συνταξιοδοτική απόφαση εντός τριετίας.

— Πλασματικά έτη για αγρότες: η εξαγορά τους θα έχει ως βάση το 70% του σημερινού κατώτατου μισθού.

— Επικουρικές συντάξεις: Ο συντελεστής για τον τρόπο υπολογισμού τους θα είναι ενιαίος (0,45) και θα αφορά περιπτώσεις συντάξεις για αιτήσεις που υποβάλλονται από 1.1.15 και μετά.

– Ελεύθεροι επαγγελματίες: Αποκτούν δικαίωμα να καταβάλλουν αυξημένες εισφορές για να πετύχουν ανάλογα αυξημένη σύνταξη.

— Επιστροφή εισφορών: Προβλέπεται άτοκη επιστροφή τους όταν οι ασφαλισμένοι έχουν καταβάλλει υψηλότερες από τις προβλεπόμενες. Ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούνται θα υποχρεώνονται όμως σε συμψηφισμό σε σχέση με τα εισοδήματα του έτους αναφοράς.

— Καταργείται η παραγραφή στο δικαίωμα σύνταξης εάν παρέλθει η τριετία από την υποβολή της σχετικής αίτησης, για τους εργαζόμενους στο δημόσιο. Έτσι και οι δημόσιοι υπάλληλοι αν προκύψει η ανάγκη, αποκτούν δικαίωμα στο να διεκδικούν αναδρομικά ποσά συντάξεων.

— Καταργείται η αναστολή συντάξεων για όσους φυλακίζονται. Εφεξής οι συντάξεις στους φυλακισμένους θα συνεχίζουν να καταβάλλονται κανονικά, μόνο που θα αποδίδονται στις οικογένειές τους. Μοναδική εξαίρεση όσοι φυλακισμένοι έχουν τελέσει αδίκημα σε βάρος του Δημοσίου (πχ υπεξαίρεση χρημάτων). Σε αυτή την περίπτωση, η σύνταξη θα αναστέλλεται για όσο διάστημα είναι στη φυλακή.

— Αναζήτηση συντάξιμων αποδοχών πενταετίας: Ως βάση για τον υπολογισμό της σύνταξης θα υπάρχει η καλύτερη πενταετία από το 2002 έως την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης, όπως ισχύει σήμερα. Όμως για ανέργους, η πενταετία θα μπορεί να συμπληρώνεται και πριν από το 2002. Μετά το 2021 η πενταετία θα μετατραπεί σε δεκαετία.

— Μηχανικοί, δικηγόροι: Θα καταβάλλουν εισφορές μόνο όταν θα ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και έτσι αποδεσμεύεται η ασφάλιση από την ιδιότητά τους.

— Καταπολέμηση της αδήλωτης, υποδηλωμένης και απλήρωτης εργασίας και της παραβατικότητας στην αγοράς εργασίας. Πρόκειται για ρυθμίσεις με τις οποίες ισχυροποιείται το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και θωρακίζεται η τήρηση της εργατικής νομοθεσίας, ενώ διευκολύνεται το έργο των ελεγκτικών μηχανισμών. Επιπλέον, οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο αντιμετωπίζουν με αποτελεσματικό τρόπο καταστάσεις που κατά την διάρκεια της οικονομικής κρίσης έπληξαν τους εργαζομένους με ιδιαίτερη σφοδρότητα και συχνότητα, όπως η οφειλή δεδουλευμένων μισθών.

— Επεκτείνεται η προστασία που η εργατική νομοθεσία προβλέπει για τη μητρότητα και στις γυναίκες που εμπλέκονται στη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας ή της υιοθεσίας.

— Ενίσχυση των δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ). Ενδεικτικά προβλέπεται η υποχρέωση των διοικητικών αρχών να προχωρήσουν σε καθολικό σχεδιασμό προϊόντων, περιβαλλόντων, υποδομών και υπηρεσιών που θα διασφαλίζουν την προσβασιμότητα για όλους. Επιπλέον το νομοσχέδιο ορίζει την ελληνική νοηματική ως επίσημη γλώσσα του Κράτους και τη μέθοδο Μπράιγ (Braille) ως επίσημη μέθοδο γραφής, ανάγνωσης και επικοινωνίας των τυφλών.

— Αναβάθμιση του ρόλου των Κοινωνικών Λειτουργών. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας ρυθμίζει τη μετεξέλιξη του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), με στόχο τη συνολικότερη αναβάθμιση του ρόλου των κοινωνικών λειτουργών στην υλοποίηση των δράσεων Κοινωνικής Πολιτικής. Όπως η επικείμενη αλλαγή του νομικού πλαισίου για την αναδοχή και υιοθεσία, οι νέες δομές Πρωτοβάθμιας Υγείας (ΤΟΜΥ), οι παρεμβάσεις για την πρόληψη και διαχείριση της νεανικής παραβατικότητας, κ.λπ.

Παρασκευή, 25 Αυγούστου 2017

Κυβερνητικές πηγές: «Αγκάθια» στις διαπραγματεύσεις με δανειστές αξιολόγηση, κινητικότητα

Στην παραδοχή ότι η υλοποίηση των ήδη ψηφισθέντων διατάξεων για το Δημόσιο, όπως αυτός για την αξιολόγηση των υπαλλήλων, αλλά και η κινητικότητα, αποτελεί ένα από τα «αγκάθια» της επικείμενης, τρίτης αξιολόγησης για την υλοποίηση των προαπαιτούμενων, προχωρούν κυβερνητικές πηγές, θεωρώντας όμως ταυτόχρονα ότι είναι εφικτός ο στόχος για την υλοποίηση 90 από τα 113 συνολικά προαπαιτούμενα που μένουν έως το τέλος του Δεκεμβρίου εφέτος. Τα κυβερνητικά στελέχη θεωρούν πως ο στόχος είναι εφικτός, παρά το γεγονός ότι, όπως αναφέρουν, στην επικείμενη αξιολόγηση υπάρχουν τα «αγκάθια» των κοινωνικών επιδομάτων και της υλοποίησης των ήδη ψηφισθέντων διατάξεων για το Δημόσιο (αξιολόγηση- κινητικότητα κ.λπ.).

Δεύτερο αγκάθι, είναι αυτό των αλλαγών των κοινωνικών επιδομάτων, που οδηγεί σε αναδιάταξη του προνοιακού «χάρτη» με βάση την έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας και σημαίνει ότι κάποιες παροχές πρέπει να επανεξεταστούν, άλλες να συγχωνευθούν και άλλες να καταργηθούν, ενώ για το 2018 αναμένεται να «οδεύσει» ο φάκελος με τις ιδιωτικοποιήσεις.

Η ελληνική διαπραγματευτική ομάδα και οι εκπρόσωποι των θεσμών αναμένεται να έχουν μια πρώτη επαφή στο τέλος Αυγούστου ή στις αρχές Σεπτεμβρίου για τον καθορισμό του χρονοδιαγράμματος της νέας αξιολόγησης και την κατάρτιση του προσχεδίου του νέου προϋπολογισμού. Η επαφή αυτή θα πραγματοποιηθεί είτε μέσω τηλεδιάσκεψης είτε, το πιθανότερο, στις Βρυξέλλες, όπου, άλλωστε, στις 4 Σεπτεμβρίου συνεδριάζει το Euro Working Group.

Στόχος της ελληνικής πλευράς είναι να ολοκληρωθεί η νέα επισκόπηση με συνοπτικές διαδικασίες έως τα μέσα του Δεκεμβρίου, παρά τον αστάθμητο παράγοντα των γερμανικών εκλογών που σε κάθε περίπτωση θα επηρεάσει τον χρόνο έναρξης των διαπραγματεύσεων. «Δεν ξέρω πώς μπλέκεται με τις γερμανικές εκλογές να πω την αλήθεια, δεν είμαι σίγουρος εάν πρέπει (η έναρξη της αξιολόγησης) να γίνει πριν ή μετά. Και πόσο καιρό θα πάρει να σχηματιστεί εκεί κυβέρνηση. Βλέπεις στην Ολλανδία, έξι μήνες και ακόμη δεν έχουν κυβέρνηση», δηλώνει χαρακτηριστικά κυβερνητικός παράγοντας.

Φυσικά, το πόσο γρήγορα θα κλείσει η γ’ αξιολόγηση δεν εξαρτάται μόνον από τον χρόνο εκκίνησης των διαβουλεύσεων, αλλά και από τη στάση που θα κρατήσει το ΔΝΤ. Εν προκειμένω, στην κυβέρνηση πιστεύουν πως το ΔΝΤ δεν θα δώσει τώρα «μάχη» για το (κατά το Ταμείο) δημοσιονομικό κενό για το 2018. Αντίθετα, υπάρχει η ανησυχία μήπως τον επόμενο Απρίλιο ή τον Μάιο ζητήσει την εφαρμογή κατά ένα έτος νωρίτερα της μείωσης του αφορολόγητου (σ.σ. το 2019 αντί του 2020) ή τη μη ενεργοποίηση των αντίμετρων, «και εφόσον φυσικά θα παραμένει μέσα το Ταμείο έως τότε» όπως ανέφεραν κυβερνητικές πηγές.

http://www.aftodioikisi.gr/dimosio/kivernitikes-piges-agkathia-stis-diapragmatefseis-daneistes-axiologisi-kinitikotita/

Πέμπτη, 24 Αυγούστου 2017

Αξιολόγηση: Οι “σκόρπιες” διατάξεις που τη συνδέουν με κινητικότητα, κρίσεις, μισθολόγιο
Με όλες τις αλλαγές που έχουν θεσπιστεί για τον δημόσιο τομέα και έχουν προγραμματιστεί να τεθούν ή έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή, συνδέεται η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, και συγκεκριμένα με την κινητικότητα, την επιλογΑξιολόγηση: Οι “σκόρπιες” διατάξεις που τη συνδέουν με κινητικότητα, κρίσεις, μισθολόγιοή προϊσταμένων, το σύστημα προαγωγών, αλλά και το νέο ενιαίο μισθολόγιο που έχει ξεκινήσει να «μετράει» για τις αμοιβές των εργαζομένων στο Δημόσιο από 1/1/2016. Πρόκειται για “σκόρπιες” διατάξεις τις οποίες, όπως έχει γράψει η aftodioikisi.gr, στις σκέψεις της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΔΑ είναι να ενοποιηθούν, να ξεκαθαριστούν και να υπενθυμιστούν μέσω μιας νέας διάταξης, προκειμένου να ξεκολλήσει η αξιολόγηση:

Η aftodioikisi.gr καταγράφει τα «κοινά σημεία» της αξιολόγησης με τις υπόλοιπες μεταρρυθμίσεις.
Σύστημα προαγωγών

Δύο συνεχόμενες αξιολογήσεις με βαθμό μεγαλύτερο (ή ίσο) του 90 οδηγούν τον δημόσιο υπάλληλο σε ταχύτερη προαγωγή κατά ένα έτος. Αυτό αναφέρει παλαιότερη εγκύκλιος του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χριστόφορου Βερναρδάκη, την οποία υπενθυμίζει η aftodioikisi.gr ενόψει της πρώτης εφαρμογής του νέου συστήματος αξιολόγησης, η οποία, μετά το “μπλοκο” τη ΑΔΕΔΥ, στόχος του ΥΠΔΑ είναι να “τρέξει” μέσα στο Σεπτέμβριο.
Όπως είναι γνωστό, η κλίμακα της βαθμολογίας αξιολόγησης ορίζεται από το 0 έως το 100 και η τελική βαθμολογία εξάγεται από τον μέσο όρο των δύο αξιολογητών. Σε περιπτώσεις άριστης βαθμολογίας απαιτείται ειδική αιτιολογία όπως και για όσους συγκεντρώσουν βαθμολογία κάτω του 60. Οι αξιολογούμενοι θα έχουν δικαίωμα ένστασης ενώπιον ειδικής επιτροπής.

Κινητικότητα

Ανάμεσα στα τέσσερα κριτήρια επιλογής ενός προς μετάταξη υποψηφίου από τον φορέα υποδοχής είναι και η αξιολόγηση, σύμφωνα με τον νόμο για την κινητικότητα, με το σύστημα να προορίζεται να τεθεί σε εφαρμογή από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Αναλυτικότερα τα τέσσερα κριτήρια είναι:

α) τη συνάφεια των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων με τη θέση που διεκδικούν
β) τις εκθέσεις αξιολόγησής τους
γ) την εμπειρία τους σε συναφές αντικείμενο
δ) κάθε στοιχείο του προσωπικού τους μητρώου που τεκμηριώνει την καταλληλότητά τους
Για το τελευταίο στάδιο, της διαδικασίας αξιολόγησης πριν ολοκληρωθεί μια μετάταξη, προβλέπεται η δυνατότητα συνέντευξης μεταξύ των τριών επικρατέστερων.

Κρίσεις

Ακόμη, η αξιολόγηση αποτελεί ένα από τα κριτήρια επιλογής προϊσταμένων, αλλά όχι για την πρώτη χρονιά εφαρμογής, για την οποία έχει αφαιρεθεί. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα επανέλθει ως κριτήριο, το οποίο μάλιστα θα μοριοδοτείται σε ποσοστό 20% (τα υπόλοιπα κριτήρια που μοριοδοτούνται είναι: τυπικά προσόντα, εργασιακή εμπειρία και δομημένη συνέντευξη).

Μισθολόγιο

Από 1/1/2018 όσοι υπάλληλοι βαθμολογούνται με άριστα σε τρεις συνεχόμενες αξιολογήσεις, θα έχουν τη δυνατότητα να εξελίσσονται ταχύτερα μισθολογικά, ανεβαίνοντας ένα επιπλέον μισθολογικό κλιμάκιο. Αυτό προβλέπει το άρθρο 12 του νόμου για το ενιαίο μισθολόγιο, προβλέποντας όμως τον καθορισμό περαιτέρω λεπτομερειών με νεότερη (μη εκδοθείσα ακόμη) κοινή υπουργική απόφαση, η οποία ταυτόχρονα θα ορίζει ένα ποσοστό μεταξύ 5%-15% του συνολικού αριθμού υπαλλήλων στους οποίους θα χορηγούνται τα οφέλη της μισθολογικής εξέλιξης. Αυτό θα γίνεται το συχνότερο ανά τρία έτη.

Πρόβλεψη υπάρχει και για τους «χαμηλά βαθμολογούμενους» για τους οποίους αναφέρεται ότι ύστερα από τρεις ετήσιες συνεχόμενες αξιολογήσεις, δύναται να αναστέλλεται η αυτόματη μισθολογική εξέλιξη, το μέγιστο για ένα έτος.

http://www.aftodioikisi.gr/dimosio/axiologisi-oi-skorpies-diataxeis-pou-ti-sindeoun-me-kinitikotita-kriseis-misthologio/

Δείτε επίσης