Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017

Εγκύκλιος Γεροβασίλη: Υλοποίηση νέων οργανογραμμάτων υπουργείων -Τοποθετήσεις υπαλλήλωνΕγκύκλιο σχετικά με τις «ενέργειες για την Υλοποίηση των νέων Οργανισμών των Υπουργείων» που πρέπει να εφαρμοστούν εξέδωσε η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγα Γεροβασίλη.

Στην εγκύκλιο, για την υλοποίηση των νέων οργανογραμμάτων, ορίζονται οι ενέργειες που πρέπει να κάνουν οι υπουργοί, ενώ δίνονται οδηγίες για την κατάταξη του προσωπικού, την κατανομή των θέσεων και την τοποθέτηση των υπαλλήλων.

Όπως τονίζεται από το ΥΠΔΑ “με τη συγκεκριμένη εγκύκλιο δίνονται οι απαραίτητες κατευθυντήριες οδηγίες για την ομαλή μετάβαση στους νέους Οργανισμούς. Ειδικότερα επισημαίνονται οι απαραίτητες ενέργειες για την κατανομή των θέσεων ανά οργανική μονάδα, την κατάταξη του προσωπικού και την τοποθέτηση των υπαλλήλων”. Παράλληλα τονίζεται ότι “εντός των ημερών θα αποσταλούν και οι σχετικές οδηγίες για τη δημιουργία του Ψηφιακού Οργανογράμματος ενόψει και της εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας”.

Ειδικότερα, στην εγκύκλιο της υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σημειώνεται:

Με αφορμή την δημοσίευση των Προεδρικών Διαταγμάτων για τους νέους Οργανισμούς των υπηρεσιών σας και δεδομένου ότι όλα τα Υπουργεία θα πρέπει να είναι σε θέση να λειτουργήσουν σύμφωνα με τα νέα οργανογράμματα, ώστε να καταστεί λειτουργικώς εφικτή η δίχως προβλήματα μετάβαση από την παλαιά στη νέα δομή, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Προκειμένου η μετάβαση στα νέα οργανωτικά σχήματα να γίνει ομαλά, με κύριο στόχο τη διασφάλιση της αποτελεσματικής και συνεχούς λειτουργίας των υπηρεσιών σας, θα πρέπει να προβείτε άμεσα στον προγραμματισμό των απαιτούμενων ενεργειών και στην έγκαιρη υλοποίηση των σχετικών προπαρασκευαστικών πράξεων.

1. Κατάρτιση και έκδοση των αποφάσεων με αντικείμενο την ανάθεση αρμοδιοτήτων σε αναπληρωτές υπουργούς και υφυπουργούς, κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 41, παρ. 3 και 5, αντίστοιχα, του Κώδικα της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

Οι ανωτέρω αποφάσεις εκδίδονται, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο, σύμφωνα με τα νέα οργανογράμματα των Υπουργείων. Διευκρινίζεται ότι ενώ η σχετική προετοιμασία για την κατάρτιση των σχεδίων θα πρέπει να ξεκινήσει άμεσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες σας, η έκδοση και δημοσίευση των αποφάσεων αυτών τοποθετείται χρονικά μετά την δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος για το νέο Οργανισμό του οικείου Υπουργείου.

2. Κατάρτιση και έκδοση της απόφασης, βάσει του άρθρου 54 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98), σύμφωνα με την οποία ο υπουργός, ο αναπληρωτής υπουργός και ο/οι υφυπουργός/οί μεταβιβάζουν στο γενικό γραμματέα του υπουργείου, σε γενικούς γραμματείς που προΐστανται γενικών γραμματειών, σε ειδικούς γραμματείς και γενικά σε προϊστάμενους υπηρεσιακών μονάδων ορισμένες αρμοδιότητές τους ή το δικαίωμα να υπογράφουν κατά περίπτωση ή “με εντολή αναπληρωτή υπουργού” ή “με εντολή υφυπουργού”, αντιστοίχως. Διευκρινίζεται ότι ενώ η σχετική προετοιμασία για την σύνταξη του σχεδίου θα πρέπει να ξεκινήσει άμεσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες σας, η έκδοση και δημοσίευση της απόφασης αυτής τοποθετείται χρονικά μετά τη δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος για το νέο Οργανισμό του οικείου Υπουργείου.

3. Κατάταξη Προσωπικού Στο άρθρο «Κατάταξη Προσωπικού» των σχεδίων Π.Δ. προβλέπεται ότι για την κατάταξη του προσωπικού

α) από τους κλάδους που καταργούνται στους κλάδους που παραμένουν και

β) από προσωποπαγείς θέσεις σε οργανικές, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οικείου Υπουργού.

Κατ΄ εφαρμογή των ανωτέρω, θα πρέπει να προβείτε στην κατάρτιση και έκδοση Διαπιστωτικής Πράξης του οικείου Υπουργού, στην οποία θα αναφέρονται ονομαστικά οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στους νέους κλάδους, καθώς και όσοι καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις. Διευκρινίζεται ότι αρμόδια για την κατάρτιση του σχεδίου είναι η Διεύθυνση Διοικητικού, ενώ η έκδοση της οικείας Διαπιστωτικής Πράξης τοποθετείται χρονικά μετά την δημοσίευση του Π.Δ/τος για το νέο Οργανισμό του οικείου Υπουργείου.

Επισημαίνεται ότι η κατάρτιση του σχεδίου θα πρέπει να ξεκινήσει άμεσα, καθότι η κατάταξη υπαλλήλων σε νέους κλάδους απαιτεί και επικαιροποίηση του Μητρώου Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου.

4. Κατανομή Θέσεων Προσωπικού Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 54 του Ν. 4178/2013, η κατανομή των θέσεων προσωπικού ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα σε οργανικές μονάδες διενεργείται με 3 απόφαση του οικείου οργάνου διοίκησης (στην προκειμένη περίπτωση του οικείου Υπουργού), μετά από εισήγηση των προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης, με βάση την αποστολή κάθε οργανικής μονάδας και τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Κατ΄ εφαρμογή των ανωτέρω, θα πρέπει να προβείτε στην κατάρτιση και έκδοση Υπουργικής Απόφασης, υπό μορφή Παραρτήματος Σύνθεσης Υπηρεσιακών Μονάδων, όπου θα κατανέμεται το σύνολο των προβλεπόμενων στο σχ. Π.Δ. θέσεων προσωπικού στις οργανικές μονάδες του Υπουργείου. Για το θέμα αυτό, προτείνεται για την κατανομή των θέσεων προσωπικού μεταξύ υποστηρικτικών και επιτελικών μονάδων να λαμβάνονται υπόψη οι επιχειρησιακές ανάγκες των μονάδων αυτών.

Διευκρινίσεις:

α) Αρμόδια για την κατάρτιση του υπόψη σχεδίου είναι η Διεύθυνση Διοικητικού, ενώ η έκδοση της Υπουργικής Απόφασης τοποθετείται χρονικά μετά τη δημοσίευση του Π.Δ/τος για το νέο Οργανισμό του οικείου Υπουργείου.

β) Λαμβάνοντας υπόψη τους χρονικούς περιορισμούς, οι προβλεπόμενες από τις ως άνω διατάξεις εισηγήσεις κατανομής θέσεων προτείνεται να προετοιμαστούν από τους υφιστάμενους προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης.

5. Τοποθέτηση Υπαλλήλων Στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 54 του Ν. 4178/2013, προβλέπεται (εκτός της κατανομής θέσεων προσωπικού) και η τοποθέτηση των υπαλλήλων, η οποία διενεργείται με απόφαση του προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης και όπου δεν υπάρχει, της Διεύθυνσης των υπηρεσιών προσωπικού. Κατ΄ εφαρμογή των ανωτέρω, θα πρέπει να προβείτε στην κατάρτιση και έκδοση απόφασης, στην οποία θα αναφέρονται ονομαστικά οι υπάλληλοι που τοποθετούνται στις νέες, προβλεπόμενες στο σχ. Π.Δ., οργανικές μονάδες. Διευκρινίσεις:

α) Αρμόδια για την κατάρτιση του υπόψη σχεδίου είναι η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης ή, όπου δεν υπάρχει η Διεύθυνση Διοικητικού, η δε κατάρτισή του θα βασίζεται στο σχέδιο Υπουργικής Απόφασης κατανομής των νέων θέσεων προσωπικού της παραπάνω παραγράφου.

β) Η έκδοση της απόφασης τοποθέτησης υπαλλήλων τοποθετείται χρονικά μετά την έκδοση του Π.Δ/τος για το νέο Οργανισμό του οικείου Υπουργείου. Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την ορθολογική χωροθέτηση των νέων οργανικών μονάδων, καθώς και την επικαιροποίηση των όποιων πληροφοριακών συστημάτων είναι συνδεδεμένα με τον οργανισμό του κάθε Υπουργείου. Στο τέλος της παρούσας εγκυκλίου και προς διευκόλυνση των υπηρεσιών σας παρατίθενται ενδεικτικά σχετικά υποδείγματα όσον αφορά στη διαπιστωτική πράξη 4 κατάταξης προσωπικού (Υπόδειγμα Α΄) και στις αποφάσεις κατανομής των θέσεων προσωπικού (Υπόδειγμα Β΄) και τοποθέτησης των υπαλλήλων (Υπόδειγμα Γ΄), ενώ για κάθε άλλη πληροφορία ή διευκρίνιση παραμένουμε στη διάθεσή σας.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017

Τρίτη αξιολόγηση: Καμία υπέρβαση στο πλαφόν των συμβασιούχων, λέει η κυβέρνηση«Όταν δύο βουβάλια μαλώνουν σε ένα βάλτο, την πληρώνουν τα βατράχια». Η γνωστή ρήση πιθανόν να έρχεται στην σκέψη των συμβασιούχων του δημοσίου σε κάθε φάση ελέγχου της κυβερνητικής πολιτικής από τους δανειστές. Ο «φάκελος των συμβασιούχων» είναι δεδομένο ότι θα ξανανοίξει στο πλαίσιο της γ’ αξιολόγησης, που ξεκίνησε από την περασμένη Δευτέρα με τα τεχνικά κλιμάκια, παρότι δεν συμπεριλαμβάνεται σε κάποιο από τα προαπαιτούμενα. Ανεξαρτήτως από το ποια πλευρά πάρει την πρωτοβουλία να εισάγει το θέμα στην ατζέντα της συζήτησης, στο επίκεντρο θα τεθούν τα αριθμητικά στοιχεία των συμβασιούχων και το δημοσιονομικό τους «αποτύπωμα».

Οι αυστηρές διαθέσεις των δανειστών έχουν ήδη εμφανιστεί μέσω διαρροών. Δεν είναι λίγα τα δημοσίευματα του Τύπου που θέλουν την τρόικα να έρχεται με επιφυλάξεις και αντιρρήσεις, όχι μόνο για τον αριθμό των συμβασιούχων, αλλά και τη «ρύθμιση Σκουρλέτη» για την καθαριότητα των δήμων. Σύμφωνα με αυτά, το «εξωτερικό» έχει την εικόνα ότι «έχει ξεπεραστεί κατά πολύ» το πλαφόν στον αριθμό των συμβασιούχων που θεσπίστηκε τον Μάιο κατά τη διάρκεια των τότε διαπραγματεύσεων, αλλά και ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκε το αδιέξοδο στην καθαριότητα των δήμων μετά την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνέδρίου, δημιουργεί νέα προβλήματα.

«Πλαφόν» οι 47.000

Το «ταβάνι» στον αριθμό των συμβασιούχων τέθηκε για όσους μισθοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό και καθορίστηκε στο μέσο όρο των συγκεκριμένων εργαζόμενων κατά τη διάρκεια του δωδεκαμήνου του 2016, δηλαδή στους 47.000. Εξαιρέθηκαν όσοι απασχολούνται σε τομείς που έχουν να κάνουν με την διαχείριση της προσφυγικής κρίσης και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Συμβασιούχοι σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα μέσω ΕΣΠΑ, ή με άλλες δαπάνες εκτός κρατικού προϋπολογισμού (όπως ανταποδοτικά τέλη) ήταν εξαρχής εκτός του πλαφόν.

Στη διάρκεια του 2017 ο μέσος όρος των συμβασιούχων ναι μεν ξεπέρασε τις 47.000, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της «Απογραφής», αλλά σε έναν ελάχιστο αριθμό – συγκεκριμένα έφτασε τους 47.932 εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές εάν συνυπολογιστούν οι εξαιρέσεις που συμφωνήθηκαν τον Μάιο, τότε δεν προκύπτει καμία υπέρβαση του «πλαφόν».

Η καταγραφή των συμβασιούχων το 2017

Ιανουάριος 2017 : 50.136

Φεβρουάριος 2017 : 50.287

Μάρτιος 2017 : 50.637

Απρίλιος 2017 : 51.398

Μάιος 2017 : 52.612

Ιούνιος 2017 : 46.146

Ιούλιος 2017 : 41.367

Αύγουστος 2017 : 40.873

Μέσος Όρος Οκταμήνου 2017 : 47.932

Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017

Δήμοι: Χωρίς τον περιορισμό μοναδικότητας οι μετατάξεις ΙΔΑΧ


Δεν ισχύει ο περιορισμός μοναδικότητας για τις μετατάξεις υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) από δήμο σε δήμο. Αυτό απάντησε με έγγραφό της η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης σε ερώτημα δήμου σχετικά με το κατά πόσο ο περιορισμός της παρ. 7 του άρθρου 74 του Ν.3584/2007 κατά την οποία δεν επιτρέπεται μετάταξη αν πρόκειται για τον μοναδικό υπάλληλο του κλάδου του, ισχύει και για την περίπτωση μετάταξης υπαλλήλου ΙΔΑΧ από Δήμο σε Δήμο κατά τις διατάξεις του άρθρου 181 του Ν.3584/2007.

Σύμφωνα με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση (και το υπ’ αριθ. 4668/02.05.2017 έγγραφό της) στις διατάξεις του άρθρου 181 του Ν. 3584/2007 δεν τίθεται ως όρος για την πραγματοποίηση της εν λόγω μετάταξης ότι ο υπάλληλος δεν θα πρέπει να είναι ο μοναδικός στον κλάδο του.

Έτσι, οι διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3584/2007 εφαρμόζονται για τη μετάταξη των μονίμων υπαλλήλων από ΟΤΑ σε ΟΤΑ, ενώ για τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ισχύ έχουν οι διατάξεις του άρθρου 181 του ίδιου νόμου.

Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2017

ΑΔΕΔΥ: Στάση εργασίας και συγκέντρωση κατά της αξιολόγησηςΣτάση εργασίας για την Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017, στις 12.30 μ.μ και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 1.00 το μεσημέρι, στην Πλατεία Κλαυθμώνος και πορεία προς τη Βουλή, διοργανώνει η ΑΔΕΔΥ εκφράζοντας την αντίθεση των δημοσίων υπαλλήλων, στην αξιολόγηση.

Ειδικότερα στην ανακοίνωση της, η ΑΔΕΔΥ αναφέρει:

«Συναδέλφισσες-οι,

Η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγα Γεροβασίλη, προωθεί για ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής, την Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου, την εκβιαστική, διασπαστική, αντισυνταγματική και απεργοσπαστική τροπολογία της για την αξιολόγηση στο Δημόσιο. Με αυτήν την τροπολογία η Κυβέρνηση προσπαθεί να «απαντήσει» στην καθολική συμμετοχή των εργαζομένων στην απεργία – αποχή που έχει κηρύξει η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. από την μνημονιακή υποχρέωση για «αξιολόγηση».

Με την τροπολογία αυτή, εκβιάζει τους εργαζόμενους και όλους όσοι κατέχουν θέσεις ευθύνης. Επιχειρεί να αποκρύψει την ήττα της και το «ναυάγιο» που υπέστη στο θέμα αυτό και να στείλει το μήνυμα ότι έτσι μπορεί πάρει τη ρεβάνς.

Χτύπησε όμως λάθος πόρτα. Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο δεν είναι ούτε υπάλληλοι της εκάστοτε κυβέρνησης, ούτε υποτελείς της. Δεν μπορεί, λοιπόν, η κυρία Γεροβασίλη να «αποφασίζει και να διατάζει»! Δεν μπορεί προκειμένου να «σπάσει» μια απεργία, να νομοθετεί ποινές για αυτούς που συμμετέχουν σε αυτή, να τροποποιεί διοικητικές διαδικασίες, να αλλάζει ημερομηνίες προκειμένου να μπορέσει η ίδια να «απολογηθεί» στους θεσμούς, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΔΝΤ! Αυτή είναι η «μεταρρύθμιση» που ευαγγελίζονται στην κυβέρνηση; Η «αξιοκρατία», η «ικανότητα» και η «ανασυγκρότηση» έγκειται στο να μην απεργείς;

Η τροπολογία αυτή καθιερώνει την τιμωρία των απεργών με τον αποκλεισμό τους από τις διαδικασίες κρίσεων, γεγονός που αποτελεί πρωτοφανή καταπάτηση του δικαιώματος στην απεργία και προσπάθεια δημιουργίας απεργοσπαστικού μηχανισμού.

Καλούμαστε με τη συλλογική και αποφασιστική στάση μας να συνεχίσουμε και να κλιμακώσουμε την απεργία-αποχή και να χαλάσουμε και αυτό το σχέδιο της Κυβέρνησης.

Αν όλοι μας παραμείνουμε ενωμένοι στην απεργία-αποχή δεν θα βρει η Κυβέρνηση υποψήφιους για τις θέσεις ευθύνης. Η απάντησή μας πρέπει να είναι παραδειγματική για να ανακόψει τη θρασύτητα και τον αυταρχισμό μιας κυβέρνησης που αποδεικνύεται όλο και πιο επικίνδυνη για τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο, την Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017, στη 1 μ.μ., σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Πλατεία Κλαυθμώνος και πορεία προς τη Βουλή. Για το σκοπό αυτό κηρύσσει Παναττική Στάση Εργασίας από τις 12:30 μ.μ. έως τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών.

Η ΑΠΕΡΓΟΣΠΑΣΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ

ΟΧΙ ΣΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΟΥΝ Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.»

Σκουρλέτης: Εισηγούμαι μετάθεση αυτοδιοικητικών εκλογών -Τι είπε για συμβασιούχους, Ελεγκτικό


Για την προσωπική του εισήγηση για μετάθεση των αυτοδιοικητικών εκλογών το φθινόπωρο του 2019, αντί του Μαΐου που προβλέπεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ενημερώνει ο υπουργός εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, σε συνέντευξή του στη RealNews. Όπως λέει ο ίδιος, η εισήγησή του θα κατατεθεί στο πλαίσιο του νόμου που είναι υπό επεξεργασία για την αναθεώρηση του «Καλλικράτη».

Σε ερώτηση σχετικά με το μεγάλο πρόβλημα των συμβασιούχων και το εάν βλέπει πρόσφορο έδαφος για την επίλυσή του, ο κ. Σκουρλέτης επισήμανε ότι είναι περίπου 70.000 είναι το σύνολο των συμβασιούχων κάθε κατηγορίας, εποχικών και μη, που απασχολούνται στον δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. «Δεν είπαμε ποτέ ότι η πρωτοβουλία που σκεφτόμαστε τους αφορά όλους. Εμείς αναφερόμαστε σε ένα μέρος από αυτούς τους εργαζομένους που συγκεντρώνουν κάποια χαρακτηριστικά. Πέρα από προσωπικές απόψεις, το θέμα μάς το βάζει η ιδία η ζωή και πρέπει να το απαντήσουμε», συμπλήρωσε.

Όσον αφορά την «εμπλοκή» με τα εντάλματα μισθοδοσίας συμβασιούχων εργατών καθαριότητας σε ορισμένους δήμους, ο υπουργός Εσωτερικών εξέφρασε την άποψη «πως -πέραν ολίγων εξαιρέσεων- τα πράγματα κινούνται όπως τα είχαμε σχεδιάσει. Είναι πολύ λίγες οι περιπτώσεις που υπάρχει ακόμη πρόβλημα πληρωμής μετά την έκδοση της διευκρινιστικής εγκυκλίου από το ΥΠΕΣ, αλλά και σε αυτές τα όποια προβλήματα θα ξεπεραστούν. Η ρύθμιση που κάναμε στα τέλη του προηγούμενου Ιουλίου ήρθε να λύσει τον γόρδιο δεσμό των συμβασιούχων της καθαριότητας, προωθώντας νέες μόνιμες θέσεις εργασίας, μέσω διαγωνισμού του ΑΣΕΠ», πρόσθεσε ο κ. Σκουρλέτης.Αναλυτικότερα, ολόκληρη η συνέντευξη του Υπουργού Εσωτερικών, Πάνου Σκουρλέτη, στην εφημερίδα Real news και στον δημοσιογράφο, Βασίλη Σκουρή

Πρόβλημα με την επένδυση της Eldorado, κ. υπουργέ, πρόβλημα με το Ελληνικό, αιχμές του αρμόδιου υπουργού για τα αεροδρόμια. Μήπως είστε μόνο στα λόγια υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων, όπως σας κατηγορεί η αντιπολίτευση;

Νομίζω πως η πραγματικότητα μιλάει από μόνη της, την επενδυτική άπνοια και το βάλτωμα των προηγούμενων ετών τα έχει διαδεχθεί μια πολλά υποσχόμενη επενδυτική κινητικότητα. Όλα δείχνουν πως περνάμε από την περίοδο της απoεπένδυσης σε μια νέα περίοδο παραγωγικών επενδύσεων. Η περίπτωση της Eldorado είναι μια εντελώς ιδιαίτερη περίπτωση, με τα δικά της χαρακτηριστικά. Εκείνο που είναι βέβαιο, είναι πως το σύγχρονο επενδυτικό πλαίσιο στις ευρωπαϊκές οικονομίες διέπεται από κανόνες και νόμους που προστατεύουν το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας, υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και διασφαλίζουν τα δικαιώματα των εργαζομένων με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Αυτά πρέπει να ισχύουν για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Αν κάποιος θεωρεί ότι αυτά δεν πρέπει να ισχύουν ή να καταπατώνται, ας το πει. Η βιώσιμη ανάπτυξη με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης έχει κανόνες.

Η κυβέρνηση αφήνει αιχμές για «συνεννόηση» της Eldorado με την ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Συμμερίζεστε τις αιχμές αυτές και – αλήθεια- πού στηρίζονται;

Η εταιρεία, όχι για πρώτη φορά, θέλοντας να επιβάλει τους όρους της, δεν διστάζει να κάνει πολιτικό παιχνίδι και να συμπεριφέρεται με υποτίμηση απέναντι στη χώρα μας. Ίσως έτσι να την είχαν μάθει οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Εκείνο που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι το κόμμα της Ν.Δ. δεν είναι υπέρ των επενδύσεων γενικά, αλλά υπέρ της επενδυτικής ανομίας. Η παραβίαση των κανόνων και οι «διευκολύνσεις» προς ημέτερους ήταν μια πάγια πρακτική στα χρόνια της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ. Σας θυμίζω απλώς τα «ξεχασμένα» πρόστιμα για περιβαλλοντικές παραβιάσεις στα συρτάρια του υπουργείου Περιβάλλοντος που ανακαλύψαμε στο πρόσφατο παρελθόν.

Κατά πολλούς, με την ομιλία του στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός επισημοποίησε τη στροφή του ΣΥΡΙΖΑ προς τον «ρεαλισμό», ίσως και προς τη Σοσιαλδημοκρατία. Κατά τη γνώμη σας, έχει μέλλον ένας τέτοιος ΣΥΡΙΖΑ;

Ρεαλισμός είναι η κατανόηση της πραγματικότητας, η αίσθηση των πραγματικών δυνατοτήτων και των συσχετισμών που δημιουργούνται κάθε φορά, καθώς και η διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού σχεδίου παρέμβασης με σκοπό να πετύχεις τους στόχους σου. Κάποιοι θεωρούν ρεαλισμό την παθητική προσαρμογή και την αποδοχή της ισχύουσας πραγματικότητας. Προφανώς και δεν ταιριάζει μια τέτοια ανάλυση σε μια δύναμη σαν το ΣΥΡΙΖΑ. Όσον αφορά τη λεγόμενη στροφή προς τη Σοσιαλδημοκρατία δεν ισχύει, είναι ένα λάθος συμπέρασμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει και απευθύνεται από το έδαφος της σύγχρονης δημοκρατικής Αριστεράς, χτίζοντας βέβαια τις συμμαχίες του με όμορους πολιτικούς χώρους υπό όρους και προϋποθέσεις.

Εσείς, προσωπικά, θέλετε την παραμονή του ΔΝΤ στο Πρόγραμμα; Και μέχρι πότε μπορεί να αναμένεται η απάντησή του;

Έχω πολλές φορές υποστηρίξει πως η παραμονή του ΔΝΤ στο πρόγραμμα λειτουργεί τελικώς σε βάρος της χώρας μας.

Ήδη, πάντως, το ΔΝΤ ζητάει ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και φέρεται διατεθειμένο να ζητήσει είτε επίσπευση των μέτρων που έχουν ψηφιστεί για το 2019, με παράλληλη μετάθεση των αντίμετρων, είτε λήψη νέων δημοσιονομικών μέτρων. Πολιτικά, όμως, έχετε τη δυνατότητα λήψης νέων μέτρων;

Προσέξτε. Κάθε συζήτηση για νέα μέτρα ή βασίζεται σε νέες απαιτήσεις, εκτός όμως του συμφωνημένου προγράμματος ή προκύπτει λόγω της αστοχίας του ήδη εφαρμοζόμενου προγράμματος. Νέες απαιτήσεις δεν πρέπει να γίνουν δεκτές. Εάν πάλι δεν πιαστούν οι στόχοι που έχουμε ήδη συμφωνήσει, τότε θα πρέπει να συζητήσουμε για την ορθότητα του μείγματος πολιτικής που ακολουθούμε. Έχουμε κατορθώσει να σταθεροποιήσουμε την κατάσταση και κινούμαστε με αναπτυξιακούς ρυθμούς. Αν υπάρξουν νέα μέτρα, φοβάμαι πως θα υπονομεύσουμε αυτό που έχουμε πετύχει.

Πολλοί, επίσης, επιμένουν πως η έξοδος από τα Μνημόνια τον Αύγουστο του 2018 δεν θα είναι «καθαρή» και πως θα χρειαστεί μια ενισχυμένη πιστοληπτική γραμμή στήριξης. Μια τέτοια εξέλιξη θα συνιστά αποτυχία για την κυβέρνησή σας;


Η έξοδος από τα μνημόνια θα είναι αναμφισβήτητα ένα θετικό γεγονός και θα δημιουργήσει νέες δυνατότητες σε όλα τα επίπεδα. Προφανώς θα υπάρχουν μορφές ελέγχου της οικονομίας, σαφώς. Όμως, ηπιότερες και λιγότερο παρεμβατικές. Αν, λοιπόν, η έξοδος συνδυαστεί με την όσο το δυνατόν καλύτερη πορεία τη οικονομίας, τότε θα μας δοθεί η δυνατότητα να διαπραγματευτούμε το μέγεθος και τη διάρκεια των πρωτογενών πλεονασμάτων.

Μπροστά στον στόχο της εξόδου από τα μνημόνια, μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να χάσει την ψυχή του, και μάλιστα περισσότερο απ’ ότι την έχει χάσει ήδη;

Πολλές αλλαγές μπορεί να επισημάνει κάποιος για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά σε καμία περίπτωση πως έχει χάση την ψυχή του. Αυτό το κατανοούν καλύτερα, κ. Σκουρή, όσοι έχουν ψυχή, όχι οι άψυχοι.

Υπάρχουν, αλήθεια, υπουργοί που παίζουν «κατενάτσιο» στα συμφωνηθέντα με την τρόικα; Δημοσιεύματα μάλιστα –φαντάζομαι πως τα βλέπετε- σας χαρακτηρίζουν ως τον κύριο εκφραστή τους…

Δεν υπάρχει τέτοια κατηγορία υπουργών, θεωρώ, δε, τελείως άστοχες αυτού του είδους τις δηλώσεις, καθώς δίνουν λαβές σε αλλότρια συμφέροντα και δυνάμεις να υποσκάπτουν την εικόνα της κυβέρνησης.

Να επαναλάβω μια παλαιότερη ερώτησή μου; Τον Νίκο Φίλη τον θέλετε στην κυβέρνηση στον επόμενο ανασχηματισμό, όποτε αυτός γίνει;


Όπως καλά γνωρίζετε, δεν φτιάχνω εγώ τη κυβέρνηση, ούτε φιλοδοξώ να το κάνω. Αν με ρωτήσει ο πρωθυπουργός, θα του πω τη γνώμη μου. Θα επαναλάβω και εγώ την απάντηση που σας είχα δώσει παλιότερα: «τον Νίκο και άλλους».

Η Ν.Δ. επί Κυριάκου Μητσοτάκη τι χαρακτηριστικά έχει αποκτήσει, κατά τη γνώμη σας;


Νομίζω πως η Ν.Δ. έχει βαθύνει στον δρόμο ενός αντικοινωνικού νεοφιλελεύθερου λαϊκισμού με μεγάλη δόση ακροδεξιάς διχαστικής ρητορικής.

Οι εξελίξεις στην Κεντροαριστερά σας ανησυχούν; Η Χαριλάου Τρικούπη δηλώνει πως στόχος είναι να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση, προσπερνώντας σε ποσοστά τον ΣΥΡΙΖΑ ;

Ποια Κεντροαριστερά; Με ποιο στίγμα και ποια χαρακτηριστικά; Αλήθεια, όλοι αυτοί που είναι σήμερα συνυποψήφιοι θα είναι αύριο στο ίδιο κόμμα; Kαι ποιο θα είναι αυτό; Εδώ έχουμε διαδικασίες που έχουν περάσει στη σφαίρα της μεταπολιτικής και της μεταδημοκρατίας. Χωρίς να έχουν διαμορφώσει ένα πολιτικό πλαίσιο, κάποιες στοιχειώδης αρχές, πάνε να βγάλουν αρχηγό. Σε ποιο κόμμα, με ποιες αρχές; Αν αυτό δεν συνιστά την πλήρη απαξίωση της έννοιας του πολιτικού υποκείμενου, τι άλλο είναι; Τι, λοιπόν, από όλα αυτά να μας τρομάζει;

Υπό ποιες προϋποθέσεις, θα συζητούσατε μια συνεργασία μαζί τους; Και πόσο πιθανό το θεωρείτε, από τη στιγμή που υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι θεωρούν ότι τελικά η Κεντροαριστερά θα συμπλεύσει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη;

Μια σοβαρή και σε βάθος προσπάθεια χειραφέτησης από τον νεοφιλελευθερισμό και τη Ν.Δ., σε συνδυασμό με την απαλλαγή από τα πολιτικά πρόσωπα βαρίδια του παρελθόντος, θα άνοιγε τον δρόμο για την εκκίνηση ενός ειλικρινούς διαλόγου ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ και την εγχώρια Σοσιαλδημοκρατία.

Η απόφασή σας για μετάθεση του χρόνου των δημοτικών εκλογών για το φθινόπωρο του 2019, είναι οριστική;

Αυτή θα είναι η προσωπική μου εισήγηση, στο πλαίσιο του νόμου που επεξεργαζόμαστε για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την αυτοδιοίκηση.

Είχατε προαναγγείλει πρωτοβουλία για το μεγάλο πρόβλημα των 70.000 και πλέον συμβασιούχων. Βλέπετε πρόσφορο έδαφος για κάτι τέτοιο; Και τι τελικά πιστεύετε ότι θα γίνει;

Περίπου 70.000 είναι το σύνολο των συμβασιούχων κάθε κατηγορίας, εποχικών και μη, που απασχολούνται στον δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Δεν είπαμε ποτέ ότι η πρωτοβουλία που σκεφτόμαστε τους αφορά όλους. Εμείς αναφερόμαστε σε ένα μέρος από αυτούς τους εργαζομένους που συγκεντρώνουν κάποια χαρακτηριστικά. Πέρα από προσωπικές απόψεις, το θέμα μάς το βάζει η ιδία η ζωή και πρέπει να το απαντήσουμε.

Με τους συμβασιούχους των δήμων τι θα γίνει; Κάποιοι, μάλιστα, είναι απλήρωτοι…

Νομίζω πως -πέραν ολίγων εξαιρέσεων- τα πράγματα κινούνται όπως τα είχαμε σχεδιάσει. Είναι πολύ λίγες οι περιπτώσεις που υπάρχει ακόμη πρόβλημα πληρωμής μετά την έκδοση της διευκρινιστικής εγκυκλίου από το ΥΠΕΣ, αλλά και σε αυτές τα όποια προβλήματα θα ξεπεραστούν. Η ρύθμιση που κάναμε στα τέλη του προηγούμενου Ιουλίου ήρθε να λύσει τον γόρδιο δεσμό των συμβασιούχων της καθαριότητας, προωθώντας νέες μόνιμες θέσεις εργασίας, μέσω διαγωνισμού του ΑΣΕΠ.

Δείτε επίσης